iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

ρυθμίσεις οφειλών ΔΑΡΑΣ


ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ ΔΑΡΑ


Σοβαρά ερμηνευτικά προβλήματα και ερωτηματικά δημιούργησε στις υπηρεσίες πολλών Δήμων αλλά και σε ενδιαφερόμενους οφειλέτες των ΟΤΑ, από διάφορες αιτίες, η διαδικασία ρύθμισης των οφειλών αυτών προς τους Δήμους, που προβλέφθηκε πρόσφατα με το Ν. 3979/11.
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα και να λυθούν οι υπάρχουσες απορίες, το υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε πριν λίγες μέρες σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο με χρήσιμες διευκρινίσεις προς όσους ενδιαφέρονται να διακανονίσουν τις οφειλές τους προς τους Δήμους, ιδιαίτερα τους επαγγελματίες, που σημειωτέον με τον ίδιο νόμο δεν μπορούν πλέον να πάρουν δημοτική φορολογική ενημερότητα, εφόσον έχουν τέτοιες οφειλές και δεν τις έχουν ρυθμίσει.
Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται καταρχήν ότι εξαιρούνται ρητά των ρυθμίσεων τα πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων των προστίμων για παράνομα διαφημιστικά πλαίσια, καθώς επίσης και οι οφειλές προς Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις των Δήμων (π.χ. δημοτικά λιμενικά ταμεία, ΔΕΥΑ κ.λπ.).
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη ρύθμιση είναι να έχει ληφθεί σχετική απόφαση από τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια μέχρι 16/9/11. Στην απόφαση αυτή, το Συμβούλιο μπορεί να ορίσει τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος του συνολικού ποσού των οφειλών, με ανώτατο όμως αριθμό τις είκοσι, καθώς και το ανώτερο ποσό οφειλής για το οποίο ισχύει υποχρεωτικά η εφάπαξ καταβολή. Δεν προβλέπεται στο νόμο κατώτερο και ανώτερο ύψος δόσης, αλλά το ύψος της εξαρτάται από το ρυθμιστέο ποσό σε συνάρτηση με τον καθοριζόμενο αριθμό δόσεων.
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση, δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου.
Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να υπαχθεί στη ρύθμιση, πρέπει προηγουμένως να παραιτηθεί της προσφυγής του με έγγραφη δήλωση προς τη γραμματεία του δικαστηρίου, στο οποίο κατατέθηκε, και να υποβάλει τη δήλωση αυτή στον οικείο Δήμο, μαζί με την αίτηση για ρύθμιση των οφειλών του.
Τα αυτοτελή πρόστιμα (π.χ. λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, του οποίου η χρήση δεν έχει επιτραπεί) νοούνται ως κύρια οφειλή, οι δε αναλογούσες σε αυτά προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μειώνονται ανάλογα με τον τρόπο καταβολής (εφάπαξ ή με δόσεις).
Η υπαγωγή στη ρύθμιση δε συντελείται αυτοδικαίως, αλλά απαιτείται αίτηση του οφειλέτη, η οποία πρέπει να υποβληθεί μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εντός τριών μηνών από την έκδοση αυτής. Αλλά και όσοι ρύθμισαν τις οφειλές τους πρέπει να γνωρίζουν ότι η καθυστέρηση καταβολής δύο δόσεων ή της τελευταίας δόσης, ή η μη καταβολή του υπολοίπου 80% της ρυθμισθείσας οφειλής εντός εξαμήνου (στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής), επιφέρει την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης. Έτσι, ο οφειλέτης υποχρεούται στην καταβολή της αρχικώς διαμορφωθείσας οφειλής του, αφαιρουμένων των ήδη καταβληθέντων.
Τέλος, στην περίπτωση που ο Δήμος έχει αποστείλει εντολή δέσμευσης χορήγησης πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας στην αρμόδια ΔΟΥ, αίρει την ως άνω εντολή, εφόσον ο υπαγόμενος στη ρύθμιση έχει καταβάλλει το 50% της αρχικής οφειλής. Εάν μετά την άρση της δέσμευσης ο υπόχρεος εκπέσει του ευεργετήματος της διευκόλυνσης, λόγω μη συμμόρφωσης στους όρους αυτής, ο δήμος υποχρεούται να προβεί στην εκ νέου δέσμευση της χορήγησης προς αυτόν του αποδεικτικού ενημερότητας, όταν η ληξιπρόθεσμη κύρια οφειλή του υπερβαίνει το ποσό των 293,47 ευρώ.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση