iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΣΚΑΚΙ


ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΗ*

Ένας ορισμός για την επιστήμη θα μπορούσε να είναι: "Περιοχή της ανθρώπινης πρακτικής, που ο ρόλος της συνίσταται στην επεξεργασία και στη θεωρητική συστηματοποίηση των αντικειμενικών γνώσεων για την πραγματικότητα".
Η επιστήμη είναι μία από τις μορφές κοινωνικής συνείδησης. Στην πορεία της ιστορικής της ανάπτυξης η επιστήμη μετατρέπεται σε κοινωνική παραγωγική δύναμη και σε σπουδαιότατο κοινωνικό θεσμό. Η έννοια "επιστήμη" περιλαμβάνει τόσο τη δραστηριότητα για την απόκτηση νέων γνώσεων, όσο και το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής, ήτοι το σύνολο των επιστημονικών γνώσεων στη δεδομένη στιγμή, που συνολικά διαμορφώνουν την επιστημονική εικόνα του κόσμου. Με τον όρο επιστήμη επίσης προσδιορίζουν τους χωριστούς κλάδους των επιστημονικών γνώσεων.
Άμεσοι σκοποί της επιστήμης είναι η περιγραφή, η εξήγηση και η πρόβλεψη διαδικασιών και φαινομένων που συνιστούν το αντικείμενο της μελέτης της, στη βάση των νόμων που η ίδια ανακαλύπτει. Με μια πλατιά έννοια, η επιστήμη είναι η θεωρητική αντανάκλαση της πραγματικότητας. Η επιστήμη είναι βεβαίως αναπόσπαστη από τον πρακτικό τρόπο αφομοίωσης του κόσμου, αλλά σαν παραγωγή γνώσης αποτελεί ειδική μορφή πρακτικής, που διαφέρει ουσιαστικά, τόσο από τη δραστηριότητα στη σφαίρα της υλικής παραγωγής, όσο και από τις άλλες μορφές της κυρίως πνευματικής δραστηριότητας.
Αν, ας πούμε, στην υλική παραγωγική διαδικασία, οι γνώσεις χρησιμοποιούνται μόνο σαν ιδανικά μέσα, στην επιστήμη, αντίθετα, η απόκτησή τους αποτελεί τον κύριο και άμεσο σκοπό, ανεξάρτητα από τη μορφή πραγματοποίησης του σκοπού, ήτοι με μορφή θεωρητικής περιγραφής, σχήματος τεχνολογικής διαδικασίας, δελτίου πειραματικών δεδομένων ή κάποιου παρασκευάσματος. Επιστημονική δραστηριότητα με την κυριολεξία της έννοιας είναι η δραστηριότητα που παρέχει νέα γνώση, δηλαδή το αποτέλεσμα είναι κατά κανόνα μη παραδοσιακό.
Στην τέχνη τώρα, η ανθρώπινη δραστηριότητα εμπεριέχει αναπόδραστα το στοιχείο της ατομικότητας, ήτοι του ξεχωριστού και ανεπανάληπτου της προσωπικότητας του ατόμου.
Επίσης, στο χώρο αυτό η οποιαδήποτε γνώση αναφέρεται στην αισθητική πλευρά των πραγμάτων, που είναι σημαντικότατη στη ζωή μας, παίζει ουσιώδη ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των ανθρώπων, συμβάλλει στην αρμονία και ισορροπία λογικής και συναισθήματος και δεν αποβλέπει στη διερεύνηση του φυσικού κόσμου, που είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της επιστήμης. Συχνά η τέχνη χαρακτηρίζεται σαν "σκέψη με εικόνες" και η επιστήμη "σκέψη με έννοιες", θέλοντας να υπογραμμίσουν ότι η τέχνη αναπτύσσει κυρίως την αισθητική και παραστατική πλευρά της δημιουργικής ικανότητας του ανθρώπου, ενώ η επιστήμη κυρίως τη διανοητική.
Ωστόσο, οι διαφορές αυτές δεν αποτελούν αδιαπέραστο φραγμό μεταξύ της επιστήμης και της τέχνης, οι οποίες συνδέονται με τη δημιουργική-γνωστική σχέση με την πραγματικότητα. Από τη μία πλευρά, στη διαμόρφωση της επιστήμης και ιδιαίτερα στη διαμόρφωση μιας θεωρίας, ενός μαθηματικού τύπου, στο σχεδιασμό του πειράματος ή στη σύλληψή του, όχι σπάνια, παίζει ουσιώδη ρόλο το αισθητικό στοιχείο, πράγμα που υπογράμμισαν ιδιαίτερα πολλοί επιστήμονες.
Από την άλλη πλευρά, τα έργα τέχνης, εκτός από την αισθητική, έχουν και γνωστική σημασία. Στο σκάκι, τώρα, έχουμε την καλύτερη επιβεβαίωση ότι επιστήμη και τέχνη συνυπάρχουν σαν σε ένα φαινόμενο όσμωσης, στη δημιουργική σκέψη και παράγουν συνδυασμένα το λογικό αποτέλεσμα. Το γεγονός της διάκρισης σε αγωνιστικό σκάκι και καλλιτεχνικό είναι μια επίπλαστη διάκριση και στην πραγματικότητα τα δύο στοιχεία συνυπάρχουν στενά συνυφασμένα σε μία δημιουργική ενότητα.

Η παρτίδα της Βασίλισσας...

Στο θεωρητικό μας θέμα αναφερόμαστε σήμερα στο "Σύστημα Vereson" της "παρτίδας της Βασίλισσας" 1 δ4δ5 2 Ιγ3 Ιζ6 3Αη5 Ιβδ7 4ζ3. Η πιο βίαιη αλλά λίγο αποτελεσματική 4...γ6. Η πλέον εφαρμόσιμη, αλλά είναι καλή επίσης, η θεαματική 4...γ5 5 ε4 γδ4 (παίρνοντας το άλλο πιόνι δίνει ένα ικανοποιητικό παιχνίδι στο λευκό μετά από 6δ5!). 6 Αζ6! Ιζ6 7 Βδ4 δε3 8 Αβ5 + Αδ7 με σύνθετο παιχνίδι. 5 ε4 δε4 6 ζε4 ε5 (είναι εφικτό επίσης αμέσως 6... Βα5 7 ε5 Ιε4 8 Ιζ3! με όχι ξεκάθαρο παιχνίδι) 7 δε5. Το 7 Ιζ3 εδ4 με ισότητα. 7... Βα5!
Για να πάρει το ε5 χωρίς να επιτρέψει την αλλαγή των βασιλισσών. 8 Αζ6. Η συνέχεια 8 Ιζ3 Ιε4 δίνει προβλήματα μόνο στο λευκό 8...ηζ6 9 εζ6. Το 9 ε6 είναι μια μάταια απόπειρα να επιτύχει κάτι στο άνοιγμα.
9...ζε6 10 Αγ4 Αα3! Κίνηση περίεργη που βάζει σε κρίση το λευκό. 11 Ββ1 Ιε5 12 Αβ3 και οι λευκοί πεσσοί δεν είναι βεβαίως φαινόμενο αρμονίας. 9...Ιζ6 10 Βδ4 Αη7 με ένα τέλειο αντάλλαγμα στα μαύρα τετράγωνα. Είναι σημαντικό ότι επίσης οι υπολογιστές δίνουν μία ελαφρά υπεροχή στο μαύρο.
Στο 4 Ιζ3 (εμφανώς λίγο φιλόδοξη και λιγότερο αβλαβής από ό,τι δείχνει) 4...η6 (μετά από 4...θ6 5Αθ4 ε6 ο λευκός μπορεί να συνεχίσει στο στυλ θυσίας με 6 α4!; η5 7Αη3 Ιε4 8 Ιε4 δε4 9 Ιδ2 Αη7 10 θ4! Αδ4 11 γ3 με λίγο ευκρινές παιχνίδι) 5 ε3 Αη7 6 Αδ3 0-0 7 0-0 γ5. (Διαφορετικά πιο σταθερό 7…γ6 8 Πε1 Πε8 9 ε4 δε4 10 Ιε4 Ιε4 11 Πε4 Ιζ6 με ισότητα). 8 Πε1 θ6 9Αθ4 α6!; 10 ε4 γδ4 11 Ιδ5!
Στο 11 Ιδ4; Δε4 12 Ιε4 Ιε4 13 Αε4 Ιγ5 14 γ3 Ιε4 15 Πε4 γ5 16 Αγ3 ζ5 με συνέχεια ζ4 με πλεονέκτημα του μαύρου.
11...Ιδ5 12εδ5 Ιζ6 13 Ιδ4 Βδ5 με ισορροπημένο παιχνίδι.

*Ο Γιάννης Μαρής είναι Fide μετρ, μέλος του Δ.Σ. της ΕΣΟ και σκακιστής του ΟΦΗ.

ΛΥΣΗ: 1...Βζ4! (2 Βζ4 Ιγδ3+ και τα μαύρα κέρδισαν υλικό).

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση