iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Διευκρινίσεις για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων


Διευκρινίσεις σχετικά με την τακτοποίηση των αυθαιρέτων έδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς με την έναρξη της διαδικασίας προέκυψαν διάφορα προβλήματα.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου επισημαίνονται τα εξής:

Για την μεταβίβαση οικοπέδων και γηπέδων στα οποία δεν υπάρχει κτίσμα απαιτείται δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση του μηχανικού ότι δεν υπάρχει κτίσμα, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα.
Οι αμοιβές των μηχανικών για την παροχή των υπηρεσιών τους για την ένταξη αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις του νέου νόμου καθώς και για την έκδοση βεβαιώσεων για τη μεταβίβαση ακίνητων, αποτελούν αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης των μερών.
Διευρύνεται, το αργότερο εντός δύο εβδομάδων, η ηλεκτρονική πλατφόρμα, προκειμένου να συμπεριλάβει την κατάθεση με ηλεκτρονικό τρόπο όλων των βεβαιώσεων μηχανικών οι οποίες απαιτούνται για τη μεταβίβαση ακινήτων, τόσο αυτών που έχουν εκδοθεί όσο και αυτών που θα εκδοθούν, ώστε να καταστούν διαφανείς οι πράξεις και να ελέγχεται η φερεγγυότητά τους και οι ευθύνες των μηχανικών.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση