iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (άρθρο 135 ΚΠολΔ)


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (άρθρο 135 ΚΠολΔ)
Κατόπιν της από 29-09-2011 γραπτής παραγγελίας της δικηγόρου Ηρακλείου, Γαρυφαλιάς Εμμ. Ασκιανάκη, πληρεξούσιας του ενάγοντος Νικολάου Σαριδάκη του Εμμανουήλ και της Ανδρομάχης, κατοίκου Αγίας Πελαγίας Δήμου Μαλεβιζίου Ηρακλείου, με τις υπ’ αριθμ. 2693/30-09-2011, 2692/30-09-2011 και 2694/30-09-2011 εκθέσεις επίδοσης μου επέδωσα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, δια των εναγομένων: 1. Ηλία Καπουσούζη του Θεοδώρου, πρώην κατοίκου Λυγαριάς Δήμου Μαλεβιζίου και ήδη αγνώστου διευθύνσεως, 2. Wiard Jesse Noel Astrid του Γκιόργκε, πρώην κατοίκου Αγίας Πελαγίας Δήμου Μαλεβιζίου και ήδη αγνώστου διευθύνσεως, και 3. Psarrou Yanni (Ψαρρού Ιωάννη) του Αντρέα, πρώην κατοίκου Αγίας Πελαγίας Δήμου Μαλεβιζίου και ήδη αγνώστου διευθύνσεως, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της με χρονολογία 28-09-2011 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου Γ.Α 1508/ΤΑΚ/353/2011 αγωγής του ενάγοντος κατά των εναγομένων, απευθυνόμενη ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου (τακτική διαδικασία), με ορισθείσα ημερομηνία συζήτησης την 12η Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη, ώρα 09:00, στο κατάστημα του ως άνω δικαστηρίου, με αριθμό πινακίου 10, με την οποία ζητεί τα εν αυτού, μετά της παρά πόδας του δικογράφου παραγγελίας για την επίδοση του σε αυτούς που απευθύνεται, δια του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ηρακλείου, οι οποίοι εναγόμενοι καλούνται άμα όπως παραστούν όταν και όπου αρμοδίως ορίσθηκε, άλλως θα συζητηθεί και ερήμην τους. Το αιτητικό του δικογράφου έχει ως εξής: «Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου κατά των αντιδίκων. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να μου καταβάλουν το συνολικό ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000,00), όπως αναλύεται στο ιστορικό της παρούσας, ευθυνόμενοι εις ολόκληρον και αλληλεγγύως ή άλλως κατά το ποσοστό της ευθύνης τους έκαστος, νόμιμα, έντοκα από την επόμενη ημέρα που έλαβα γνώση της ταυτότητάς τους, ήτοι την 10 Οκτωβρίου 2006 ή άλλως από την επίδοση της παρούσας. Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί καθώς η καθυστέρηση της εκτελέσεως θα προκαλέσει σημαντική ζημία σε εμένα σύμφωνα με τα άρθρα 907 και 908 Κ.Πολ.Δ. Να διαταχθεί η προσωπική κράτηση εκάστου των εναγομένων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών προς εκτέλεση των διατάξεων της εκδοθησομένης αποφάσεως. Να καταδικασθούν οι αντίδικοί μου στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου μου . Η Πληρεξούσια Δικηγόρος (σφραγίδα - υπογραφή)».
Αυτά προς γνώση των εναγομένων και για να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες, κατ’ άρθρο 135 ΚΠολΔ.
Ηράκλειο, 30-09-2011
Η ενεργήσασα την επίδοση δικαστική επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, Καλλιόπη Καρπαθάκη, Χρυσοστόμου αριθμός 10. Ηράκλειο.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση