iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017

για αυθαίρετα


Μετά τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στη διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων, το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προχώρησε στην έκδοση των παρακάτω διευκρινήσεων:
- Για τη μεταβίβαση οικοπέδων και γηπέδων στα οποία δεν υπάρχει κτίσμα απαιτείται δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση του μηχανικού ότι δεν υπάρχει κτίσμα, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα σχετικά στο άρθρο 24 παράγραφος 2β του Ν. 4014/2011.
- Σχετικά με τις αμοιβές των μηχανικών για την παροχή των υπηρεσιών τους για την ένταξη αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις του Ν. 4014/2011 καθώς και για την έκδοση βεβαιώσεων για τη μεταβίβαση ακίνητων, αναφέρεται ότι είναι αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης των μερών, σύμφωνα με το Ν. 3919/2011.
- Διευρύνει άμεσα, το αργότερο εντός δύο εβδομάδων, την ηλεκτρονική πλατφόρμα, προκειμένου να συμπεριλάβει την κατάθεση με ηλεκτρονικό τρόπο όλων των βεβαιώσεων μηχανικών που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ακινήτων, τόσο αυτών που έχουν εκδοθεί όσο και αυτών που θα εκδοθούν, ώστε να καταστούν διαφανείς οι πράξεις και να ελέγχεται η φερεγγυότητά τους και οι ευθύνες των μηχανικών».

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση