iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΛΓΑ


Μέχρι τις 17 Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις καλλιέργειάς τους οι δικαιούχοι αγρότες στον ΕΛΓΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας. Το κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:
«Σας ενημερώνουμε ότι με την αριθ. 176557/5.9.2011 Κοινή Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 1977/Β/6.9.2011) καθορίστηκε η διαδικασία υποβολής δηλώσεων καλλιέργειας στα υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ.
Με την απόφαση αυτή καθορίζεται η διαδικασία με την οποία οι παραγωγοί που δεν μπορούσαν αντικειμενικά να συγκεντρώσουν και να καταθέσουν στις ΕΑΣ τα δικαιολογητικά κατοχής που απαιτούνται για την υποβολή της ενιαίας αίτησης και καλλιεργούν αγροτεμάχιο σε επιλέξιμη περιοχή μπορούν να υποβάλουν δήλωση καλλιέργειας στα αρμόδια υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ μέχρι τις 17-10-2011, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής), όπου θα αναγράφονται:
α) τα στοιχεία του αγροτεμαχίου (τοποθεσία, είδος καλλιέργειας και έκταση),
β) τα στοιχεία του κατόχου του αγροτεμαχίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου).
2. Αντίγραφο του χαρτογραφικού υπόβαθρου του αγροτεμαχίου, όπου θα αναγράφεται ο 13ψήφιος κωδικός.
Για τις δηλώσεις αυτές ισχύουν όλα τα προβλεπόμενα στις μέχρι σήμερα αποφάσεις, δηλαδή ποσοστιαία προσαύξηση ή απομείωση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς μέχρι 20%, καθώς και η δυνατότητα διακανονισμού αποπληρωμής της ασφαλιστικής εισφοράς, που προκύπτει από την υποβολή των παραπάνω καλλιεργειών σε δόσεις (έως 2 δόσεις, Οκτώβριος-Νοέμβριος 2011).
Η προβλεπόμενη από τη δήλωση καλλιέργειας εισφορά θα καταβάλλεται μετρητοίς στο λογαριασμό ΜΠ 620 του ΕΛΓΑ στην ΑΤΕ, μέχρι τις 17-10-2011 (εφάπαξ ή Α’ δόση).
Επισημαίνουμε ότι με τον παραπάνω τρόπο μπορούν οι παραγωγοί να δηλώσουν υφιστάμενες καλλιέργειες ή καλλιέργειες που ήδη έχουν συγκομιστεί και όχι επίσπορες καλλιέργειες για τις οποίες ισχύουν όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ υπ’ αριθμό 309891 (ΦΕΚ 1966 Β’/21-12-2010).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΕΛΓΑ στη διεύθυνση www.elga.gr».

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση