iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ


ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΗ ΣΑΒΒΙΔΗ

Το νερό...νεράκι θα πουν οι αγρότες και όχι μόνο, αφού με βάση τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση όλα τα άτομα και οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση νερού για οποιονδήποτε λόγο θα πρέπει να καταθέσουν δικαιολογητικά για να πάρουν άδεια για υφιστάμενη χρήση νερού. Αν δεν κάνουν αίτηση, η υδροληψία θεωρείται αυτοδικαίως παράνομη και οι αρμόδιες Αρχές προχωρούν στη διακοπή της ηλεκτροδότησης και στην καταστροφή της γεώτρησης!
Σαν να μην έφτανε ο ασφυκτικός έλεγχος που επιβάλλεται στο αγαθό που λέγεται νερό, η νέα ΚΥΑ προβλέπει ένα πολύπλοκο, δαιδαλώδες και το βασικότερο κοστοβόρο σύστημα για την αδειοδότηση γεωτρήσεων και πηγαδιών, αναγκάζοντας τον πολίτη της Κρήτης - όπως και όλης φυσικά της χώρας - να τρέχει και να μη φτάνει, ψάχνοντας την άκρη σε μελέτες, έγγραφα και υπηρεσίες...
Σύμφωνα λοιπόν με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αρ. οικ. 150559/16-6-2011 (ΦΕΚ 1440/Β΄/16-06-2011), όλες οι υφιστάμενες χρήσεις από επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, οι οποίες προϋφίστανται της 20ής-12-2005 και δεν έχουν είτε άδεια εν γένει, είτε η υπάρχουσα άδεια δεν ισχύει, είτε δεν αναφέρεται στην άδεια η χρονική διάρκεια ισχύος της, οφείλουν να εφοδιαστούν πλέον με άδεια χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού.
Επισημαίνεται σχετικά ότι:
1. Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα χρήσης νερού υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, σύμφωνα με τις διαδικασίες της ανωτέρω ΚΥΑ, εντός δώδεκα μηνών (δηλαδή έως 16-06-2012), και ειδικά για τις αρδευτικές γεωτρήσεις εντός έξι μηνών (δηλαδή έως 16-12-2011).
2. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα αλλά υποβληθεί εντός δύο ετών, η άδεια μπορεί να εκδοθεί μόνο αφού επιβληθούν και εισπραχθούν πρόστιμα.
3. Σε περίπτωση που οι παραπάνω προθεσμίες παρέλθουν άπρακτες, χωρίς την υποβολή αιτήσεων, τότε η υδροληψία θεωρείται παράνομη, με κυρώσεις όπως τη διακοπή της ηλεκτροδότησης και την παύση της λειτουργίας της δραστηριότητας, σε περίπτωση δε γεώτρησης στη σφράγιση και καταστροφή αυτής.

Τα δικαιολογητικά

Το πλέον αξιοσημείωτο είναι όμως τα αναρίθμητα έγραφα, μελέτες και εγκρίσεις που απαιτούνται για να μπορεί κανείς να λαμβάνει νόμιμα το αγαθό που λέγεται νερό. Πέραν της αίτησης-δήλωσης του ενδιαφερόμενου, για να εκδοθεί η τελική άδεια από το γ.γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης απαιτούνται, σύμφωνα με την ΚΥΑ, τα εξής δικαιολογητικά: 1. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή περιβαλλοντική έκθεση. 2. Αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης νερού. 3. Απόσπασμα φωτοχάρτη, όπου σημειώνονται η ακριβής θέση του έργου υδροληψίας σε σύστημα συντεταγμένων και οι πλησιέστερες υδροληψίες σε ακτίνα 200 μέτρων! 4. Στοιχεία για την ποιότητα του νερού και την καταλληλότητά του. 5. Αντίγραφο νόμιμου τίτλου για το χώρο της υδροληψίας. 6. Βεβαίωση φορέα μη εξυπηρέτησης από συλλογικό δίκτυο. 7. Σε περίπτωση άδειας για υδροδότηση κτίσματος, οικοδομική άδεια ή σχετικό έγγραφο της Πολεοδομίας.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση