iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Κρήτης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας στα κτήρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο (όπως περιγράφονται στο παράρτημα Γ' της Διακ/ξης) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Προϋπολογισμός: 80.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Τόπος εργασιών: Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης και Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο.
Γλώσσα: Ελληνική.
Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Μέχρι και τις 8/11/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. στο γραφείο Β12, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Κρήτης (Β' όροφος, πλ. Ελευθερίας).
Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 5αΒ1α του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007).
Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό Τύπο η 5η/11/2011.
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 από το Τμήμα Προμηθειών, Διεύθυνση Οικονομικού, Περιφέρεια Κρήτης (τηλ. 2813 400331-4-5).

Ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Ευριπίδης Κουκιαδάκης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση