iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γούρνες 4-10-2011
Αριθμός πρωτ. 28359


ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου Νομού Ηρακλείου, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος διαγωνισμός), με σφραγισμένες προσφορές δια συμπληρώσεως τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση Χλοοταπήτων Δήμου Χερσονήσου», σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/08 και του ΠΔ 28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, συνολικού προϋπολογισμού 52.644,00 ευρώ (με το ΦΠΑ).
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 14η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 10.00 π.μ. ώρα λήξης 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας του Δήμου, στις Γούρνες πρώην Αμερικάνικη βάση Γουρνών.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 856,00 ευρώ, με Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και θα απευθύνεται προς το Δήμο.
Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης αυτής και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού θα βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου (αρμόδιος υπάλληλος κ. Χρονάκης Γεώργιος , τηλ. 28973 - 40021 ) και θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών
Ιωάννης Θ. ΜαστοράκηςΚοινοποιήστε

  Εκτύπωση