iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο 16-9-2011

Ανακοίνωση σύνταξης πράξης χαρακτηρισμού έκτασης

Με την αριθμ. 3693/14-9-2011 πράξη μας, η οποία εκδόθηκε μετά από αίτηση της Νίκης Πεπονάκη, κατοίκου Κάτω Γουβών, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14. Ν. 998/79 "Περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας", από το σύνολο της έκτασης που βρίσκεται στη θέση "Παπούρα" Άνω Γουβών, Περιφέρειας Δήμου Χερσονήσου, έχει εμβαδόν 5.288,50 τ.μ. και ορίζεται με τα στοιχεία 9α, 39α, 40α, 41α, 42α, 43α, 44α, 45α, 46α, 47α, 48α, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 67, 68, 69, 70, 71α, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 36, 9β, 9α, στο συνημμένο στην παραπάνω πράξη τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Παύλου Εμμ. Μαρινάκη, χαρακτηρίστηκαν:
Α. Το τμήμα αυτής με στοιχεία περιμέτρου 9α, 39α, 40α, 41α, 42α, 43α, 44α, 45α, 46α, 47α, 48α, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 36, 9β, 9α εμβαδού 4.026,63 τ.μ. ως ΜΗ ΔΑΣΙΚΗ (παρ. 6α άρθρου 3 Ν. 998/79) έκταση μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Β. Το τμήμα υπό στοιχεία 60, 61, 67, 68, 69, 70, 71α, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 60 εμβαδού 1.261,87 τ.μ. ως ΔΑΣΙΚΗ (παρ. 2 του άρθρου 3 Ν. 998/79) και από πλευράς ωφελιμότητας και λειτουργιών που εξυπηρετεί εντάσσεται στις παραγράφους 1ε, 2β, 2γ και 2δ του άρθρου 4 του Ν. 998/79.
Η πράξη αυτή, με την οποία δε θίγονται τυχόν εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου ή ιδιωτών και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών εμπραγμάτων δικαιωμάτων, εστάλη για δημοσίευση στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χερσονήσου προκειμένου να εκτεθεί επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα, προς γνώση παντός έχοντας έννομο συμφέρον για την υποβολή αντιρρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/79.
Κατά της παραπάνω πράξης μας επιτρέπονται αντιρρήσεις οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίησή της, ή εφόσον δε συντρέχει περίπτωση κοινοποίησής της, από την τελευταία δημοσίευσή της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 Ν. 998/79 (ανάρτηση αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου Δήμου και δημοσίευση περίληψής της μία φορά σε δύο τοπικές εφημερίδες), ενώπιον της προβλεπόμενης από την παρ. 3 άρθρου 10 Ν. 998/79 Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων του νομού μας. Αν μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν κατατεθούν αντιρρήσεις, η πράξη αυτή καθίσταται τελεσίδικη.

Ο διευθυντής Δασών, Αναστάσιος Ιωάννου (δασολόγος).
Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση