iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο 20-9-2011

Ανακοίνωση σύνταξης πράξης χαρακτηρισμού έκτασης

Με την αριθμ. 2717/20-9-2011 πράξη μας, η οποία εκδόθηκε μετά από αίτηση του Γεωργίου Κων. Πεδιώτη, κατοίκου Αγίας Πελαγίας, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/79 "Περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας", η έκταση η οποία βρίσκεται στη θέση «Κάτω Νεροκολύμπι», περιφέρειας δήμου Μαλεβιζίου, έχει εμβαδό 4.528,08 τ.μ. και ορίζεται με τα στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, στο συνημμένο στην παραπάνω πράξη τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Γιάννη Α. Δασκαλάκη, χαρακτηρίστηκε ως ΜΗ ΔΑΣΙΚΗ (ΓΕΩΡΓΙΚΗ, παρ. 6α, άρθρου 3, Ν. 998/79), που δεν εποπτεύεται από την υπηρεσία μας στα πλαίσια των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.
Κατά της παραπάνω πράξης μας, η οποία εστάλη στον οικείο Δήμο Μαλεβιζίου για ανάρτηση επί ένα μήνα στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού του καταστήματος, επιτρέπονται αντιρρήσεις του γεν. γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, καθώς και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον, εντός δύο μηνών από της τελευταίας δημοσίευσής της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 Ν. 998/79, ενώπιον της προβλεπόμενης από την παρ. 3 άρθρου 10 Ν. 998/79 Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων του νομού μας. Αν μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν κατατεθούν αντιρρήσεις, η πράξη αυτή καθίσταται τελεσίδικη.

Ο διευθυντής Δασών, Αναστάσιος Ιωάννου (δασολόγος).

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση