iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ανδρόγεω 2, Τ.Κ 71202


Emai: [email protected]

Ηράκλειο, 3-10-2011
Αριθμ. Πρωτ.156


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

Η Κοινωνική Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού - Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ανακοινώνει προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος λειτουργίας της δομής «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος των Κέντρων Δημιουργικής απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).
Οι ειδικότητες που προκηρύσσονται κατά αριθμό, κλάδο και χρονική διάρκεια έχουν ως εξής:
· μία (1) θέση ΠΕ Δασκάλου/ας για διάστημα δέκα (10) μηνών
· μία (1) θέση ΠΕ Φιλολόγου για διάστημα δέκα (10) μηνών
· τρεις(3) θέσεις εμψυχωτών εικαστικών (γλυπτικής, πλαστικής, ζωγραφικής, ψηφιδωτού) για διάστημα δέκα (10) μηνών
· τρεις (3) εμψυχωτές μουσικοκινητικής για διάστημα δέκα (10) μηνών
· τέσσερις (4) εμψυχωτές θεατρικού παιχνιδιού για διάστημα δέκα (10) μηνών
· δύο (2) θέσεις ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για διάστημα δέκα (10) μηνών
· μια (1) θέση ΠΕ Καθηγητή Φυσικής Αγωγής Παραδοσιακών χορών για διάστημα δέκα (10) μηνών
Τυπικά προσόντα πρόσληψεις

Α.Για τη θέση ΠΕ Δασκάλου/ας

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ΑΕΙ κλάδου ΠΕ Δασκάλων της ημεδαπής, συμπεριλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ανοιχτού Ελληνικού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής Απαραίτητη προϋπόθεση διδακτικής εμπειρίας τουλάχιστον 2 ετών.
Καλή γνώση αγγλικών
Γνώση H/Y σε word, excel, internet

Β. Για τη θέση ΠΕ Φιλολόγου
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ΑΕΙ κλάδου ΠΕ Φιλολόγων της ημεδαπής, συμπεριλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ανοιχτού Ελληνικού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής
Απαραίτητη προϋπόθεση διδακτικής εμπειρίας τουλάχιστον 2 ετών
Καλή γνώση Αγγλικών
Γνώση H/Y σε word, excel, internet

Γ.Για τις θέσεις εμψυχωτών εικαστικών
Πτυχιούχοι Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών εργαστηρίων ζωγραφικής, γλυπτικής, ψηφιδωτού ΠΕ
Απαραίτητη προϋπόθεση διδακτικής εμπειρίας τουλάχιστον ενός έτους
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Απόφοιτοι αναγνωρισμένων σχολών τεχνών με διδακτική εμπειρία σε αντίστοιχα εργαστήρια τουλάχιστον ενός έτους

Δ. Για τις θέσεις εμψυχωτών Μουσικοκινητικής
Πτυχιούχοι ΠΕ-16,01 ΠΕ-16,02, ΤΕ-16 Μουσικής, Μουσικολογίας, Απόφοιτοι αναγνωρισμένων μουσικών σχολών και σχολών χορού. Απαραίτητη προϋπόθεση διδακτικής εμπειρίας τουλάχιστον ενός έτους σε αντίστοιχα εργαστήρια
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Απόφοιτοι αναγνωρισμένων μουσικών σχολών τεχνών με διδακτική εμπειρία σε αντίστοιχα εργαστήρια.

Ε. Για τις θέσεις εμψυχωτών Θεατρικού Παιχνιδιού
Πτυχιούχοι θεατρικών σπουδών ΠΕ., Απόφοιτοι αναγνωρισμένων σχολών θεάτρου, Απόφοιτοι δημοτικής εκπαίδευσης με μεταπτυχιακές σπουδές ή εξειδίκευση στο θεατρικό παιχνίδι . Απαραίτητη προϋπόθεση διδακτικής εμπειρίας ενός έτους σε αντίστοιχα εργαστήρια
Μεταπτυχιακές σπουδές στο θεατρικό παιχνίδι και σε ανώτατη θεατρική πρακτική για αποφοίτους θεατρικών Σπουδών ΠΕ θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα `

ΣΤ. Για τις Θέσεις Καθηγητών Φυσικής Αγωγής
Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση διδακτικής εμπειρίας τουλάχιστον 2 ετών
Καλή γνώση Αγγλικών
Γνώση H/Y σε word, excel, internet

Ζ. Για τη θέση Καθηγητή/τριας Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στους Παραδοσιακούς Χορούς.
Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ΤΕΦΑΑ με κύρια ειδικότητα στους παραδοσιακούς χορούς ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
Απαραίτητη προϋπόθεση διδακτικής εμπειρίας τουλάχιστον 2 ετών
Καλή γνώση Αγγλικών
Γνώση H/Y σε word, excel, internet

Γενικά προσόντα πρόσληψης
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Κριτήρια Πρόσληψεις
1. Εμπειρία
2. Βασικός τίτλος σπουδών
3. Χρόνος ανεργίας
4. Ανήλικα τέκνα
5. Τριτεκνία
6. Πολυτεκνία
7. Γονέας ή τέκνο μονογονεικής οικογένειας

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:, Ανδρόγεω 2, Τ.Κ 71202, Ηράκλειο, Κρήτης απευθύνοντάς την στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου υπόψιν κ. Φωτιάδη Δημήτρη (τηλ. επικοινωνίας: 2810399265). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr ).
Αιτήσεις γίνονται αποδεκτές στην υπηρεσία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηρακλείου, Ανδρόγεω 2 3ος όροφος από 12:00μμ έως 14:00μμ


Ο πρόεδρος
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηρακλείου
Νικόλαος Ματζαπετάκης

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση