iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο 14/9/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ

Με την αριθμ. 3694/14-9-2011 πράξη μας, η οποία εκδόθηκε μετά από αίτηση του Κωνσταντίνου Μουρτζάκη, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/79 «Περί προστασίας των Δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», η έκταση η οποία βρίσκεται στη θέση «ΔΥΟ ΜΟΥΡΙΑ» Κάτω Βάθειας, Περιφέρειας Δήμου Χερσονήσου, έχει εμβαδόν 1.540,55 τ.μ. και ορίζεται με τα στοιχεία: 1, 2, 3, 5, 6, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 1 στο συνημμένο στην παραπάνω πράξη τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Μανόλη Ν. Χατζάκη χαρακτηρίσθηκε ως χορτολιβαδική (παρ. 6β άρθρ. 3 Ν. 998/79) που εξακολουθεί να τελεί υπό τη διοίκηση και διαχείριση της υπηρεσίας μας σύμφωνα με την παρ. 7, άρθρ. 3 Ν. 998/79 όπως ισχύει.
Η πράξη αυτή, με την οποία δε θίγονται τυχόν εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου ή ιδιωτών και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών εμπράγματων δικαιωμάτων εστάλη για δημοσίευση στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χερσονήσου προκειμένου να εκτεθεί επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα, προς γνώση παντός έχοντος έννομο συμφέρον για την υποβολή αντιρρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/79.
Κατά της παραπάνω πράξης μας επιτρέπονται αντιρρήσεις οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίησή της και εφόσον δε συντρέχει περίπτωση κοινοποίησής της από την τελευταία δημοσίευσή της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 Ν. 998/79 (ανάρτηση αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου Δήμου και δημοσίευση περίληψής της μια φορά σε δυο τοπικές εφημερίδες), ενώπιον της προβλεπόμενης από την παρ. 3 άρθρου 10 Ν. 998/79 Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων του Νομού μας. Αν μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν κατατεθούν αντιρρήσεις, η πράξη αυτή καθίσταται τελεσίδικη.

Ο διευθυντής Δασών, Αναστάσιος Ιωάννου (δασολόγος).
Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση