iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ


Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την Α' φάση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ηρακλείου (ΡΣΗ), ο Δήμος Χερσονήσου στην τακτική συνεδρίασή του διαμόρφωσε τη θέση του. Σκοπός της παρέμβασης-πρότασης δεν είναι η στείρα κριτική στο ΡΣΗ, αλλά η ουσιαστική συμμετοχή στη διαμόρφωσή του προκειμένου να αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του δήμου Χερσονήσου, περιγράφοντας ουσιαστικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου.
H παρέμβαση-πρόταση επικεντρώνεται στα παρακάτω κρίσιμα ζητήματα που θέτονται προς συζήτηση:
1ο: Αναδιαμόρφωση τουριστικού προϊόντος: Στον ισχυρισμό του ΡΣΗ για περιορισμένη δυνατότητα ανάπτυξης μιας υπεύθυνης τουριστικής πρότασης και κάμψης ούτως ή άλλως της τουριστικής ζήτησης, ο Δήμος Χερσονήσου θεωρεί ότι όχι μόνο η δυνατότητα αναδιαμόρφωσης του τουριστικού προϊόντος με όρους βιωσιμότητας δεν είναι περιορισμένη, αλλά είναι επιβεβλημένη δεδομένου ότι:
- Λόγω της αυξημένης, παρά τον ισχυρισμό περί του αντιθέτου, τουριστικής ζήτησης οι περισσότερο έμπειροι και απαιτητικοί επισκέπτες αναζητούν νέες περιοχές και νέα τουριστικά προϊόντα.
- Ο δήμος, πέρα από την θάλασσα, διαθέτει μια πλούσια σε φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους ενδοχώρα που οφείλει να τους αναδείξει όπως και ειδικές εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
- Η ύπαρξη υποδομών όπως η ημιτελής μαρίνα Μαλίων, το αλιευτικό καταφύγιο Χερσονήσου και το λιμάνι Γουρνών μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά προς την ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού συμπεριλαμβάνοντας και τη νήσο Ντία.
2ο: Χωρικές ενότητες-Ενδοχώρα Χερσονήσου: Στην πρόταση του ΡΣΗ, που ενοποιεί χωρικές ζώνες με απλουστευτικό τρόπο, ο Δήμος αντιπροτάσσει την αναπροσαρμογή των ορίων της κάθε χωρικής ενότητας με κριτήρια αφενός της υφιστάμενης χωρικής οργάνωσης και αφετέρου των προοπτικών της με στόχο να αποφευχθούν φαινόμενα ομογενοποίησης περιοχών όπως για παράδειγμα των Μαλίων και του Κρασίου.
3ο: Ανάδειξη χωρικών επιπτώσεων φράγματος Αποσελέμη: Στο ΡΣΗ προκύπτει μια ελλιπής αναφορά στο φράγμα Αποσελέμη, ενός από τα σημαντικότερα τεχνικό-περιβαλλοντικά έργα στην περιοχή της Λαγκάδας. Η πρόταση του Δήμου Χερσονήσου συνίσταται στην ανάγκη ανάδειξης από το ΡΣΗ των χωρικών και οικονομικών επιπτώσεων του έργου αυτού, σε άμεση συσχέτιση και με την ανάγκη προστασίας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος ολόκληρης της περιοχής.
4ο: Αξιοποίηση έκτασης της πρώην αμερικάνικης βάσης Γουρνών: Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως ζώνη οικιστικής ανάπτυξης και προτείνεται να μετατραπεί σε πολιτιστικό-παιδαγωγικό πνεύμονα υπερτοπικής σημασίας. Ο Δήμος θεωρεί ότι η επιλογή των χρήσεων πρέπει να είναι αντικείμενο της τοπικής πρωτοβουλίας και πρέπει να είναι συμβατές με το χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής, αλλά και του συγκεκριμένου χώρου.
5ο: Δίκτυο πολιτιστικών πόρων: Με δεδομένο ότι η πολιτιστική φυσιογνωμία της περιοχής θεωρείται ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα του Δήμου, ζητούμενο είναι η ένταξη σε τουριστικά δίκτυα αρχαιολογικών χώρων, παραδοσιακών οικισμών, μνημείων κ.ά.
6ο Δημογραφική ανάλυση: Στην αδυναμία του ΡΣΗ να καταγράψει τον πραγματικό τελικά πληθυσμό της περιοχής, ο Δήμος θεωρεί σημαντικό να παρουσιαστεί όχι μόνο η μεταβολή του μόνιμου πληθυσμού την περίοδο 1971-2011, αλλά και οι αντίστοιχες μεταβολές του παραθεριστικού και τουριστικού πληθυσμού κατά την ίδια περίοδο, προκειμένου να αναδυθεί η δυναμική της περιοχής.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση