iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 535/


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 535/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
Εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Κρήτης ΟΡΣΑΛΙΑ ΠΑΝΤΑΖΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ κάτοικος Ηρακλείου επί της οδού Αβέρωφ αριθμός 23.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ ό,τι:
Στις δέκα εννέα (19) του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2011 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και από την 4η έως και την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Κρήτης κ. Μαρίας Κούρου - Μαστοράκη, κάτοικο Ηρακλείου οδός Ζωγράφου αρ. 7 τηλ. 2810289271, η του νόμιμου αναπληρωτή της, σε περίπτωση που κωλύεται και στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου Κρήτης που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Δικαιοσύνης και οδού Εβανς, το παρακάτω αναφερόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας των καθ’ ών- οφειλετών 1) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΜΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΟΥΛΑΣ, και 2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΥΡΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, κατόικοι Ηρακλείου Κρήτης, Λεωφ. Παπαναστασίου αρ.116, μετά από επίσπευση της αιτούσας - επιτάσσουσας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ», που εδρεύει στον Πειραιά (Ακτή Κονδύλη - 10) και εκπροσωπείται νόμιμα προκειμένου να εισπράξει την απαίτησή της εκ ποσού 22.922,47 πλέον τόκων και εξόδων εκτέλεσης.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Το εξής ακίνητο - οριζόντια ιδιοκτησία - κατάστημα του ισογείου ιδιοκτησίας των καθ’ ών η εκτέλεση: 1) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΜΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΟΥΛΑΣ, και 2)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΥΡΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, κατοίκων Ηρακλείου Κρήτης, Λεωφ. Παπαναστασίου αρ.116, του οποίου η ακριβής περιγραφή, εκτίμηση, τα όρια και λοιπά αξιόλογα στοιχεία του, απαραίτητα για τη διάγνωση της ταυτότητάς του, έχουν ως εξής:
Την επικαρπία στον μεν α΄των οφειλετών Γεώργιο Σύρμο του Κωνσταντίνου και της Ανθούλας και την ψιλή κυριότητα στον δε β΄ των οφειλετών Κωνσταντίνο Σύρμο του Γεωργίου και της Φωτεινής ήτοι την πλήρη κυριότητα της με αριθμό δύο (2) οριζόντιας ιδιοκτησίας - κατάστημα του ισογείου ορόφου που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της οικοδομής, εμβαδού 88,89 Μ2 ύψος 2,50 - 5,10 μέτρα, καθαρό όγκο 367,26 κυβ.μ., και με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και των αδιαιρέτων μερών της οικοδομής τα 300/1000 εξ αδιαιρέτου στο οποίο λειτουργεί επιχείρηση εμπορίας ελαστικών. Το κατάστημα αποτελείται από δύο (2) χώρους, εσωτερικό κλιμακοστάσιο προς το πατάρι του καταστήματος και πατάρι εμβαδού 33,11 τ.μ., όγκου 86,09 κ.μ. και ύψους 2,60 μέτρων και συνορεύει το κατάστημα αυτό Βόρεια με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και πέραν αυτού με διάβαση απ΄όπου έχει είσοδο, Νότια με κεντρικό κλιμακοστάσιο και με το αριθμό ένα (1) κατάστημα του ιδίου ορόφου, Ανατολικά με κεντρικό κλιμακοστάσιο και πρασιά της οικοδομής και πέραν αυτής με την Λεωφόρο Παπαναστασίου απ΄όπου έχει είσοδο και δυτικά με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και πέραν αυτού με ιδιοκτησία Ιωάννη Μεταξάκη.
Το κατάστημα αυτό βρίσκεται σε οικοδομή που έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο το οποίο βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Ηρακλείου, στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου, στη νέα επέκταση του σχεδίου πόλεως Ηρακλείου της πράξης εφαρμογής Μ9/94 στις Πολεοδομικές Ενότητες 14 (Άγιος Ιωάννης) και 15 (Μεσαμπελιές - Φορτέτσα) στο Ο.Τ. 260 (Γ1547) και επί των οδών Παπαναστασίου αριθμός 116, Αβδήρων και διάβασης οικοπεδικής έκτασης 391,83 τ.μ., και συνορεύει: Βόρεια με διάβαση πλάτους 4,00 μέτρων, Νότια με την οδό Αβδήρων πλάτους 8,00 μέτρων, Ανατολικά με την Λεωφόρο Παπαναστασίου πλάτους 15,00 μέτρων και Δυτικά με ιδιοκτησία Ιωάννη Μεταξάκη.
Το ως άνω πλειστηριαζόμενο ακίνητο - κατάστημα με στοιχεία δύο (2) του ισογείου στην κατάσταση που βρίσκεται με όλα τα συστατικά του και τα παραρτήματά του εκτιμήθηκε κατά την ελεύθερη κρίση μου και με τα στοιχεία που συνέλλεξα στο ποσό των 220.000 ΕΥΡΩ, και τιμή πρώτης προσφοράς κατά την ημέρα του πλειστηριασμού και σύμφωνα με την έγγραφη εντολή που μου δόθηκε ορίζεται η αντικειμενική αξία αυτού ήτοι το ποσό των 153.300,65 ΕΥΡΩ.
ΒΑΡΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 1980/20-07-2011 πιστοποιητικό βαρών του Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου καθώς σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. 3828/20-07-2011 Πιστοποιητικό Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης του Κτηματολογικού Γραφείου Ηρακλείου στο ακίνητο αυτό υπάρχουν τα παρακάτω βάρη: 1) Προσημείωση υποθήκης που γράφτηκε 10 Ιουνίου 2010 στο τόμο 897 φύλλο 87245 στοιχ. 1/Α, για το ποσόν ΕΥΡΩ #120.000# κατά των: 1) Γεωργίου Σύρμου του Κων/νου και της Ανθούλας και 2) Κων/νου Σύρμου του Γεωργίου και της Φωτεινής, υπέρ της «ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΔΩΝ» δυνάμει της υπ’ αριθμ. 3258/2010 απόφασης του Μον/λόύς Πρωτοδικείου Πειραιώς. Καθώς και η με αριθμό 526/2011 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ορσαλίας Πανταζή κατά των άνω οφειλετών με επίσπευση της «ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΔΩΝ» για ποσό 116.380,15 ευρώ.
Ο πλειστηριασμός γίνεται με την υποβολή γραπτών και σφραγισμένων προσφορών και στη συνέχεια διαδοχικών προφορικών προσφορών και γίνεται στο κατάστημα του ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου έγινε η κατάσχεση, εργάσιμη ημέρα Τετάρτη.
Οι γραπτές και σφραγισμένες προσφορές, που με ποινή ακυρότητας δεν πρέπει να περιλαμβάνουν αίρεση ή όρο, είναι ανέκκλητες και υποβάλλονται, μαζί με την εγγύηση του άρθρου 965 παρ. 1 και το τυχόν πληρεξούσιο του άρθρου 1003 παρ. 2, στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, είτε στο γραφείο του την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του πλειστηριασμού κατά τις ώρες 9 το πρωί ως 2 το απόγευμα με σύνταξη σχετικής πράξης, είτε την ημέρα του πλειστηριασμού στον τόπο του από τις 4 έως τις 5 το απόγευμα, οπότε καταχωρίζονται στην έκθεση του πλειστηριασμού.
Κατά τα λοιπά ο πλειστηριασμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3714/2008 ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 231 τεύχος Α στις 7-11-2008.Τα κηρύκεια και συμβολαιογραφικά δικαιώματα κατά την ημέρα του πλειστηριασμού βαρύνουν τον υπερθεματιστή που είναι υποχρεωμένος να τα καταβάλει αμέσως μετά την κατακύρωση. Τέλος προσκαλούνται όσοι θέλουν να πλειοδοτήσουν να έλθουν στον τόπο του πλειστηριασμού έγκαιρα .
Για την βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το απόσπασμα αυτό σήμερα στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 στο γραφείο μου πού βρίσκεται στο Ηράκλειο-Κρήτης και επί της οδού Αβέρωφ 23- γ΄ όροφος και υπογράφεται νόμιμα από εμένα την Δικαστική Επιμελήτρια.
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ
ΟΡΣΑΛΙΑ ΧΡ. ΠΑΝΤΑΖΗ

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση