iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017

ΕΣΠΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

ΕΣΠΑ
2007-2013
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ηράκλειο 29-12-2010
Αρ. Πρωτ.: 41332/12988

Περιληπτική διακήρυξη δημοπρασίας

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "Δρόμος Καρτερός-Επισκοπή, 5ο Υποέργο: Ολοκλήρωση δρόμου από Χ.Θ.: 0+000 έως Χ.Θ.: 4+000", με προϋπολογισμό 2.050.000,00 ευρώ.
Το έργο ανήκει στην κατηγορία τρίτη τάξη Οδοποιίας, με προϋπολογισμό 1.627.750,92 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και την αξία της ασφάλτου και χωρίς αναθεώρηση και δαπάνη ΦΠΑ).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, οδός Μάρκου Μουσούρου 15, μέχρι τις 23-2-2011.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Α.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2813/410.224, φαξ επικοινωνίας 2810/342.295, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Καλυβάς.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη 1-3-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ., με το σύστημα προσφορών με επιμέρους ποσοστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων".
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην τρίτη τάξη για έργα κατηγορίας οδοποιίας. β) Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ, σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη δεύτερη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας οδοποιίας με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ' εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 ("κύρια κατηγορία"). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή δημοσίων έργων.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 32.555,02 (1.427.313,83 +ασφ) x 0,02 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 10 μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 [κωδ. πράξης (ΟΠΣ) 216581]. Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στη ΣΑΝΑ016/8 με κωδικό 2009ΝΑ 01680001. Η έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο αποφασίστηκε με την με α.π. 39566/7361/2010 απόφαση Διεύθυνσης Οικονομικού Ν.Α. Ηρακλείου.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Τεχνικών Υποδομών και Πολεοδομίας.
Προκήρυξη σύμβασης συντεταγμένη κατά το σχετικό τυποποιημένο έντυπο του Κανονισμού ΕΚ 1564/2005 της Επιτροπής έχει αποσταλεί για δημοσίευση στις 29-12-2010 στην Υπηρεσία Επίσημων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αντινομάρχης, Δέσποινα Συγγελάκη.
Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση