iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ

Αρχάνες 28-12-2010
Αρ. πρωτ.: 10585

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας εργασιών

1. Ο Δήμος Αρχανών νομού Ηρακλείου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ολοκλήρωση αρδευτικών δικτύων Δήμου Αρχανών (δημοτικό κατάστημα Κάτω Αρχανών)", με προϋπολογισμό 800.000,00 ευρώ.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) Κατηγορία υδραυλικά ή ηλεκτρομηχανολογικά με προϋπολογισμό 631.005,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι τις 27/1/2011 τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κ.λπ.) από την Τ.Υ. Δήμου Αρχανών, Τ.Κ. 70.100, Αρχάνες, αρμόδια υπάλληλος Κουνενάκη Σοφία, τηλ. 2810/390.720, ή από την έδρα του Δήμου Αρχανών, στο τηλ. 2813/404.011.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη 1-2-2011, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10 π.μ., και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών [περίπτ. άρθρου 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)].
Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρχανών (www.Archanes.gr).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 1η και άνω στην κατηγορία υδραυλικά ή ηλεκτρομηχανολογικά.
β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη... του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας... με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) - (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
γ) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 12.620,10 ευρώ και με ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δήμο Αρχανών.

Ο δήμαρχος, Δημήτρης Φραγκουλάκης.


Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση