iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ηράκλειο 28-12-2010
Αρ. πρωτ.: 159636

Προκήρυξη διακήρυξης

1. Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, με διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, τηλ. 2810/399.399, φαξ 2810/229.207, Τ.Κ. 71.202, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την "Προμήθεια και εγκατάσταση νέων ανελκυστήρων δημοτικού κτηρίου Ανδρόγεω", σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφαση 11389/93) με το Ν. 2741/99.
2. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 83.640,00 ευρώ με το ΦΠΑ.
3. Τα έγγραφα που αφορούν στην προμήθεια μπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο, Τμήμα Προμηθειών (Ανδρόγεω 2, γ’ όροφος, τηλ. 2810/399.185, 399.186) ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.heraklion.gr.
Τα σχέδια που αφορούν στην αποτύπωση του φρεατίου και στην κάτοψη του φρέατος-θαλάμων μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Προμηθειών.
4. Όλες οι προσφορές με τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να κατατεθούν στο Δήμο απευθείας στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού στις 21/1/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. μετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση που οι προσφορές αποσταλούν ταχυδρομικά, η προθεσμία λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
5. Η διεύθυνση που θα σταλούν αναφέρεται στην αρχή της παρούσης προκήρυξης. Όλες οι προσφορές θα είναι συντεταγμένες στην ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα αποκλείονται.
6. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή για τον έλεγχο δικαιολογητικών ορίζεται η 21η-1-2011 και ώρα 10:30 π.μ. Κατά την ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων.
Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ορίζεται η 31η-1-2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ.
7. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης και είναι 4.182,00 ευρώ.


Ο αντιδήμαρχος Ηρακλείου,
Μιχάλης Περισυνάκης.Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση