iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ηράκλειο 28-12-2010
Αρ. Πρωτ.: 159580

Προκήρυξη δημοπρασίας

Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για "Φυτεύσεις νέων κοινόχρηστων χώρων".
Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου στις 22 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00-13:30 (λήξη επίδοσης προσφορών) σύμφωνα με Π.Δ. 28/80.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 200.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ.
Η προσφορά θα γίνει αποκλειστικά σε ευρώ.
Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 3.361,34 ευρώ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του ΤΣΕΜΕΔΕ ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Πληροφορίες δίνονται από το Δήμο Ηρακλείου (Τμήμα Προμηθειών) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2810/399.185-186 ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.heraklion.gr.

Ο αντιδήμαρχος Οικονομίας Ηρακλείου,
Μιχάλης Περισυνάκης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση