iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017

ΟΙΚΟ - Μαρφιν


Στο ποσό των 829.884.926 ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της Marfin Popular Bank Public Co Ltd διαιρούμενο σε 976.335.208 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,85 ευρώ, κατόπιν της έναρξης διαπραγμάτευσης των 123.830.701 νέων μετοχών οι οποίες προέκυψαν από τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος με μορφή μετοχών.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κάθε μετοχή της τράπεζας παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση