iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017
Λογαριασμός ΔΕΗ panoramic

Νέα τιμολόγια ΔΕΗ


Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αναμέται να γνωμοδοτήσει για τις αναπροσαρμογές στα τιμολόγια της ΔΕΗ από την 1η Ιανουαρίου, οπότε αναμένονται αυξήσεις εως 13,7% και μειώσεις έως 13,8% στα τιμολόγια των οικιακών καταναλωτών (ανάλογα με το κλιμάκιο της κατανάλωσης).

Οι αυξήσεις στις χαμηλότερες κατηγορίες κατανάλωσης και οι μειώσεις στις υψηλότερες γίνονται σε εφαρμογή της οδηγίας που προβλέπει ότι τα τιμολόγια του ηλεκτρικού πρέπει να αντανακλούν το κόστος, όπως επίσης ότι πρέπει να αποφεύγεται η επιδότηση μιας κατηγορίας καταναλωτών από άλλη. Οι προσαρμογές αυτές, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα γίνουν σταδιακά ως το 2013.

Εκκρεμεί, ακόμη, η ανακοίνωση των χρεώσεων ανά κιλοβατώρα για τις επιμέρους κατηγορίες καταναλωτών, οι οποίες έχουν υποβληθεί προς έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της επιχείρησης μετά την έγκρισή τους.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση