iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια

Ο δήμαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι τη 13η/01/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός με κλειστές προσφορές με βάση τις διατάξεις του ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ), προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς για την "Προμήθεια συνεδριακού συστήματος για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου".
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή διαγωνισμού κατά την ημέρα του διαγωνισμού ή στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, οδός Αγίου Τίτου 1, ισόγειο, μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και να παραλαμβάνονται από την υπηρεσία με απόδειξη με την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Ημερομηνία ελέγχου των δικαιολογητικών ορίζεται η 13η/01/2011 ημέρα Πέμπτη και η αποσφράγιση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα γίνει τη 17/01/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο Δήμο Ηρακλείου.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Ηρακλείου, Τμήμα Προμηθειών, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2810/399.185 και από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr).

Ο δήμαρχος Ηρακλείου, α.α.
Μιχάλης Περισυνάκης, αντιδήμαρχος οικονομίας.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση