iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η εκλογική επιτροπή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, που συγκροτήθηκε με την 21248/5-11-2010 απόφαση του γεν. γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, ύστερα από έγγραφο του υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμ. πρωτ.: Κ1-2043/30.9.2010 και παραμένει αρμόδια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3419/2005, στην πρώτη συνεδρίασή της, αποφάσισε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2081/92 όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του Ν. 3419/2005 και του Π.Δ. 372/92, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 193/97, 309/97, 164/01 και 52/2006, τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, στις 2, 3, 4 Απριλίου 2011, ημέρες Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, στην έδρα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9.
Ο κατάλογος των εγγεγραμμένων μελών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου εκτίθεται στα γραφεία του Επιμελητηρίου στην παραπάνω διεύθυνση.

Η πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής, Σγουρού Μαρία, πρωτοδίκης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση