iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Το πρόγραμμα «Πράσινος τουρισμός», για το οποίο γράψαμε και την περασμένη βδομάδα, «τρέχει» μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2011. To πρόγραμμα «Πράσινος τουρισμός» έχει κεντρικό στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων, οι οποίες θα βελτιώσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηριακών τους εγκαταστάσεων, θα υιοθετήσουν πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας, σωστής και υπεύθυνης διατήρησης ύδατος και απορριμμάτων, καθώς και την υλοποίηση διαδικασιών μη επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται σε 30 εκατ. ευρώ με συγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή, επιχορηγούνται έργα προϋπολογισμού από 15.000,00 ευρώ έως 400.000,00 ευρώ, ενώ το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης κυμαίνεται από 40% έως και 45%, ανάλογα με τον τόπο-γεωγραφική περιοχή υλοποίησης του έργου.
Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από τη 14η Δεκεμβρίου 2010 και έπειτα. Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Με ανακοίνωσή της η Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδας, σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ)-ΕΦΕΠΑΕ, ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων είναι υποχρεωτική.
Για τον οδηγό του Προγράμματος, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα έντυπα υποβολής, τους τόπους υποβολής των προτάσεων, καθώς και πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις Συνεταιριστικές Τράπεζες της Κρήτης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση