iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ"

Ηράκλειο 20/12/2010
Αρ. πρωτ.: 16936

Περίληψη διακήρυξης, αριθμ. 89ΔΙΣ/2010

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης "Βενιζέλειο-Πανάνειο" επαναπροκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια Υποδημάτων Διαφόρων (σαμπώ διάφορα ζεύγη: 651 και υποδήματα διάφορα ζεύγη: 92), με αριθμό Δ/ξης 89ΔΙΣ/2010 για τις ανάγκες του ΓΝΗ "Βενιζέλειο-Πανάνειο".
Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες, δικαιολογητικά, όπως και κάθε άλλη πληροφορία αναφέρεται στη Δ/ξη 89ΔΙΣ/2010.
Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή.
Προϋπολογισμός: 15.924,00 ευρώ με ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 1531 του Νοσοκομείου.
Κωδικός είδους Ε.Π.Π. 2010-Πιστώσεις 2011: 00402-80200.
Τόπος παράδοσης: Στις αποθήκες του Νοσοκομείου.
Γλώσσα: Ελληνική.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 25/1/2011, ημέρα Τρίτη, και ώρα 14:00 στο Τμήμα Γραμματείας Νοσοκομείου.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 26/1/2011, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου μας.
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην ΕΕΕΚ: Δεν απαιτείται.
Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο: 24/12/2010.
Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Νοσοκομείο, στη δε Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πληροφορίες: Όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8 π.μ. έως 2 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών.
Αρμόδια υπάλληλος: Δουνδουλάκη Μαρία.
Τηλ. 2810/368.117.
Φαξ 2810/214.481.
Κόστος Δ/ξης: 15,00 ευρώ.

Ο διοικητής, Νικόλαος Κυδωνάκης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση