iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 6


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ηράκλειο 20/12/2010
Αρ. πρωτ.: 40035/2194

Ανακοίνωση

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/86 "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 και την ΚΥΑ με αριθμό Η.Π. 37111/2021/29-9-2003, διαβιβάστηκε από τη Διεύθυνση Ανάδειξης και Προστασίας Περιβάλλοντος στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Ηρακλείου, για δημοσιοποίηση, αντίγραφο της με αρ. πρωτ. 1307/13-12-2010 απόφασης της νομάρχου Ηρακλείου, σχετικά με την ανανέωση και τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 2673/21-11-2005 απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το Ξυλουργείο ιδιοκτησίας κ. Ποιμενάκη Κωνσταντίνου, στον κάμπο Αγίου Σίλα του δήμου Τεμένους, λόγω λήξης της ισχύος της και αύξησης της ισχύος του μηχανολογικού εξοπλισμού {υφιστάμενη μονάδα εντός οικισμού, υποκατηγορία Β4, ομάδα 9η, α/α 78 με κωδικό ΕΣΥΕ 203, α/α 276 με κωδικό ΕΣΥΕ 361.1, α/α 277 με κωδικό ΕΣΥΕ 361.2, α/α 278 με κωδικό ΕΣΥΕ 361.3 και α/α 279 κωδικό ΕΣΥΕ 361.4 της ΚΥΑ 15393/2332/02, χαμηλής όχλησης}.
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και οι φορείς μπορούν να λάβουν γνώση και πληροφορίες του περιεχομένου της παραπάνω απόφασης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: α) Από το Τμήμα Γραμματειακής Στήριξης Συλλογικών Οργάνων της ΝΑΗ (νομαρχιακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας, γραφείο Νο Α6, τηλέφωνο 2813/400.234 και φαξ 2813/400.232, αρμόδιος κ. Μύρων Φασουλάς), και β) από τη Διεύθυνση Ανάδειξης και Προστασίας Περιβάλλοντος της ΝΑΗ (Μάρκου Μουσούρου 15, πρώην Απολλώνιο Θεραπευτήριο, αρμόδια Μ. Αποστολάκη, τηλ. 2813/410.162 και φαξ 2813/410.161).

Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου,
Γιώργος Αλεξάκης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση