iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 5η


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ηράκλειο 25/9/2009
Αρ. πρωτ.: 2117

Ανακοίνωση

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/86 "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 και τις ΚΥΑ με αριθμό 15393/2332/5-8-2002, Η.Π. 11014/703/Φ104/14-3-2003 και Η.Π. 37111/2021/29-9-2003, διαβιβάστηκε από τη Διεύθυνση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Κρήτης στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Ηρακλείου, για δημοσιοποίηση, αντίγραφο της με αριθμ. πρωτ. 1738/17-09-2009 απόφασης του γεν. γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης σχετικά με τη Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστημένης ισχύος 80 Kw, στην οροφή θερμοκηπίου, στη θέση "Μουζούρος", Δ.Δ. Τυμπακίου δήμου Τυμπακίου νομού Ηρακλείου, ιδιοκτησίας "Παπαδάκης Εμμανουήλ-Παπαδάκης Μιχαήλ Ο.Ε." {υποκατηγορίας 3 της Δεύτερης (Β') κατηγορίας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 15393/2332/5-8-2002, όπως συμπληρώθηκε από την ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145799 (ΦΕΚ 1002/Β/18-7-2005)}».
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και οι φορείς μπορούν να λάβουν γνώση και πληροφορίες του περιεχομένου της παραπάνω απόφασης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: α) Από το Τμήμα Γραμματειακής Στήριξης Συλλογικών Οργάνων της ΝΑΗ (νομαρχιακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας, γραφείο Νο Α6, τηλέφωνο 2813/400.234 και φαξ 2813/400.232, αρμόδιος κ. Μύρων Φασουλάς), και β) από τη Διεύθυνση Ανάδειξης και Προστασίας Περιβάλλοντος της ΝΑΗ (Μάρκου Μουσούρου 15, πρώην Απολλώνιο Θεραπευτήριο, αρμόδιος κ. Φιλιππής Απόλλωνας, τηλ. 2813/410.179).
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες για το ίδιο θέμα από τη Διεύθυνση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Κρήτης (Σ. Σπανάκη 2 και Λ. Ικάρου, τηλ. 2810/278.667, φαξ 2810/278.661, αρμόδια κ. Λουράκη Ιωάννα).

Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου,
Γιώργος Αλεξάκης.Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση