iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

ΟΙΚΟ - Περαίωση


Συνεχώς ανακύπτουν νέα προβλήματα κατά την πρακτική εφαρμογή της περαίωσης και ειδικότερα την πληρωμή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα το υπουργείο Οικονομικών αναγκάστηκε να εκδώσει νέες οδηγίες και μάλιστα με νέες διευκρινίσεις για να αντιμετωπιστούν οι ειδικές περιπτώσεις που προέκυψαν κατά την πληρωμή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων της περαίωσης στις τράπεζες ή στις ΔΟΥ. Το κείμενο της εγκυκλίου του υπουργείου έχει ως εξής:
Α. Περίπτωση: Επιχείρηση έχει αποδεχθεί το εκδοθέν από τη ΓΓΠΣ εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης το μήνα Νοέμβριο με καταβολή στην τράπεζα ποσού που αντιστοιχεί σε λιγότερες χρήσεις από αυτές που περιλαμβάνει το σημείωμα περαίωσης και για το οποίο έχει δημιουργηθεί και αποσταλεί από τη ΓΓΠΣ χρηματικός κατάλογος με ημερομηνία βεβαίωσης την 30ή/11/2010. Στη συνέχεια, το μήνα Δεκέμβριο, προσέρχεται ξανά στην τράπεζα και καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί στο σύνολο των χρήσεων που περιλαμβάνει το σημείωμα περαίωσης.

Ποσά χρέωσης

1. Η ΓΓΠΣ αποστέλλει στη ΔΟΥ χρηματικό κατάλογο με ημερομηνία βεβαίωσης την 31/12/2010, στον οποίο το ποσό χρέωσης αντιστοιχεί στο σύνολο των χρήσεων που περιλαμβάνει το εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης.
2. Η ΔΟΥ συντάσσει ΑΦΕΚ ολικής μείωσης, το οποίο συνδέεται και εκκαθαρίζεται στη γραμμή χρηματικού καταλόγου με ημερομηνία βεβαίωσης την 30ή/11/2010, η οποία περιέχει το ποσό των χρήσεων που αποδέχθηκε η επιχείρηση με την αντίστοιχη πληρωμή το μήνα Νοέμβριο. Στη συνέχεια η ΔΟΥ συμψηφίζει το επιστρεπτέο ποσό που προκύπτει από την εκκαθάριση του ΑΦΕΚ, στη νέα βεβαίωση χρηματικού καταλόγου, με ημερομηνία βεβαίωσης την 31η/12/2010.
Β. Περίπτωση: Επιχείρηση έχει αποδεχθεί μετά από τροποποίηση που έγινε στη ΔΟΥ λόγω προφανών σφαλμάτων το εκδοθέν από τη ΓΓΠΣ εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης το μήνα Νοέμβριο με καταβολή του 20% στη ΔΥΟ, επιλέγοντας μέρος των χρήσεων που περιελάμβανε το σημείωμα. Στη συνέχεια, το μήνα Δεκέμβριο προσέρχεται ξανά στη ΔΟΥ και ζητεί να περαιώσει και τις υπόλοιπες χρήσεις του σημειώματος περαίωσης.
Εκκαθαριστικά: Η ΔΟΥ μέσω της κεντρικής εφαρμογής της περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων Ν. 3888/2010 προβαίνει στην τροποποίηση του εκκαθαριστικού σημειώματος περαίωσης που αποδέχτηκε η επιχείρηση, και καταχωρίζει τις υπόλοιπες ανέλεγκτες χρήσεις. Στη συνέχεια, γίνεται εκ νέου ο υπολογισμός του φόρου από το σύστημα και προκύπτει το νέο ποσό του φόρου περαίωσης.
Η διαφορά του φόρου που προκύπτει αντιμετωπίζεται αυτοτελώς και ανεξάρτητα από το ήδη βεβαιωθέν ποσό του πρώτου σημειώματος και η ΔΟΥ για τη διαφορά ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 9 και 10 του Ν. 3888/2010.
Γ. Περίπτωση: Επιχείρηση έχει αποδεχθεί το εκδοθέν από τη ΓΓΠΣ εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης το μήνα Νοέμβριο με καταβολή στην τράπεζα. Στο σημείωμα, λόγω μη εκκαθάρισης της δήλωσης φόρου εισοδήματος του τρέχοντος έτους ή άλλων παρελθόντων ετών (οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι την 31η/8/2010), δεν περιλαμβανόντουσαν οι εν λόγω χρήσεις. Η επιχείρηση με αίτησή της στη ΔΟΥ έχει ζητήσει την περαίωση των συγκεκριμένων χρήσεων όταν αυτό καταστεί εφικτό (δηλ. όταν εκκαθαριστούν οι δηλώσεις). Στη συνέχεια ακολουθεί είτε από τη ΓΓΠΣ είτε από τη ΔΟΥ η εκκαθάριση των συγκεκριμένων δηλώσεων φόρου εισοδήματος.
Εκκρεμότητες: Η ΔΟΥ μέσω της κεντρικής εφαρμογής της περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων Ν. 3888/2010 προβαίνει στην τροποποίηση του εκκαθαριστικού σημειώματος περαίωσης που αποδέχτηκε η επιχείρηση, και καταχωρίζει τις υπόλοιπες ανέλεγκτες χρήσεις. Στη συνέχεια γίνεται εκ νέου ο υπολογισμός του φόρου από το σύστημα και προκύπτει το νέο ποσό του φόρου περαίωσης.
Η διαφορά του φόρου που προκύπτει αντιμετωπίζεται αυτοτελώς και ανεξάρτητα από το ήδη βεβαιωθέν ποσό του πρώτου σημειώματος και η ΔΟΥ για τη διαφορά ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 9 και 10 του Ν. 3888/2010.
Δ. Περίπτωση: Επιχείρηση έχει αποδεχθεί το εκδοθέν από τη ΓΓΠΣ εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης το μήνα Νοέμβριο με καταβολή στην τράπεζα ποσού που αντιστοιχεί στο σύνολο των χρήσεων ή σε λιγότερες χρήσεις από αυτές που περιλαμβάνει το σημείωμα περαίωσης. Στη συνέχεια, το μήνα Δεκέμβριο προσέρχεται ξανά στην τράπεζα και καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες ή σε λιγότερες χρήσεις από αυτές που αποδέχθηκε με την καταβολή του μηνός Νοεμβρίου.
Αντιμετώπιση: Η ΓΓΠΣ θεωρεί την πληρωμή του μηνός Δεκεμβρίου ως δόση και πιστώνει το καταβληθέν ποσό στη γραμμή χρηματικού καταλόγου με ημερομηνία βεβαίωσης την 30ή/11/2010, η οποία περιέχει το ποσό των χρήσεων που αποδέχθηκε η επιχείρηση με την αντίστοιχη πληρωμή το μήνα Νοέμβριο.
Ε. Περίπτωση: Επιχείρηση έχει αποδεχθεί το εκδοθέν εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης είτε με καταβολή στην τράπεζα είτε στη ΔΟΥ. Στη συνέχεια από τη ΔΟΥ διαπιστώνεται ότι για τη συγκεκριμένη χρήση που περαιώθηκε με την αποδοχή του σημειώματος έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου (μετά από διενέργεια τακτικού ελέγχου).
Αντιμετώπιση: Για την περίπτωση αυτή θα σας δοθούν οδηγίες μετά την έκδοση σχετικής εγκυκλίου. Στην περίπτωση αυτή πάντως για την ελεγχθείσα χρήση ισχύουν τα φύλλα ελέγχου και όχι η περαίωση. Για το λόγο αυτό είναι σκόπιμο να ενημερωθεί το ταχύτερο δυνατό η επιχείρηση.
ΣΤ. Περίπτωση: Επιχειρήσεις αποδέχονται το εκδοθέν από τη ΓΓΠΣ εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης και καταβάλουν στη τράπεζα το 20% ή εξοφλούν ολικά με έκπτωση τις χρήσεις που επιλέγουν το μήνα Δεκέμβριο.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση: Η ΓΓΠΣ, στις αρχές του επόμενου έτους, βάσει του αρχείου πληρωμών στις τράπεζες μηνός Δεκεμβρίου, δημιουργεί και αποστέλλει στις ΔΟΥ χρηματικούς καταλόγους με ημερομηνία βεβαίωσης την 31η/12/2010 και επόμενη δόση την 31η/1/2011 (για τις επιχειρήσεις που κατέβαλαν το 20%).

<Β>

Βελτιώσεις-Επισημάνσεις κεντρικής εφαρμογής περαίωσης

Μέσω της κεντρικής εφαρμογής περαίωσης του Ν. 3888/2010, μπορείτε να τροποποιείτε εκδοθέντα εκκαθαριστικά σημειώματα της ΓΓΠΣ για τα οποία η αποδοχή έγινε με καταβολή στην τράπεζα.
Παρατηρήσεις:
1. Η τροποποίηση αφορά την προσθήκη χρήσεων μετά το τελευταίο περαιούμενο έτος που περιλαμβάνεται στο σημείωμα της ΓΓΠΣ και την έκδοση νέου από τη ΔΟΥ (π.χ. έχει γίνει αποδοχή του εκδοθέντος σημειώματος της ΓΓΠΣ μέχρι το οικον. έτος 2009 και ο φορολογούμενος με αίτησή του ζητεί να περαιώσει και το οικον. έτος 2010, βάσει των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις αναγραφόμενες εγκυκλίους).
Σημείωση: Δε θα επιτρέπεται από την εφαρμογή της περαίωσης οποιαδήποτε μεταβολή-προσθήκη χρήσεων για έτη μέχρι και το τελευταίο περαιούμενο έτος που έχει αποδεχτεί η επιχείρηση με την καταβολή στην τράπεζα. Σε οποιαδήποτε προσπάθεια μεταβολής-προσθήκης, όταν πατηθεί το πλήκτρο "Προσωρινή", θα επανέρχονται στην οθόνη της εφαρμογής οι χρήσεις όπως αυτές είχαν αποτυπωθεί στο εκδοθέν από τη ΓΓΠΣ σημείωμα περαίωσης.
2. Για την διευκόλυνσή σας σε ό,τι αφορά τη βεβαίωση και είσπραξη της διαφοράς που προκύπτει των περιπτώσεων της παραγράφου 1, όταν εκτυπώνεται το νέο σημείωμα στον πίνακα (Δ) "Πίνακας υπολογισμού εφάπαξ καταβολής-δόσεων", αποτυπώνονται τα ποσά του φόρου περαίωσης που αφορούν τις επιπλέον χρήσεις που προστίθενται. Επίσης με κύκλο περικλείεται το τελευταίο οικον. έτος που περαιώθηκε με καταβολή στην τράπεζα.
3. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα εκδοθέντα εκκαθαριστικά σημειώματα της ΓΓΠΣ (που δεν έχουν τροποποιηθεί από τη ΔΟΥ), των οποίων η αποδοχή έγινε με καταβολή στην τράπεζα, με την επιλογή του πλήκτρου "Εκτ. Αρχικής", θα εμφανίζονται-εκτυπώνονται τα εξής:
α) Το τελευταίο περαιούμενο έτος, β) το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο τελευταίο περαιούμενο έτος και έχει ή θα βεβαιωθεί με χρηματικό κατάλογο που αποστέλλει η ΓΓΠΣ στη ΔΟΥ, και γ) τα έτη που δεν περαιώθηκαν έχοντας διαγράμμιση με την ένδειξη (Χ), για τις περιπτώσεις που η επιχείρηση αποδέχτηκε λιγότερες χρήσεις από αυτές που περιελάμβανε το εκδοθέν σημείωμα της ΓΓΠΣ.
4. Διαπιστώθηκε ότι σε 810 σημειώματα περαίωσης που εκδόθηκαν από τη ΓΓΠΣ και η αποδοχή τους έγινε με καταβολή στην τράπεζα, οι ΔΟΥ προχώρησαν (πριν κλειδωθεί το σημείωμα) σε τροποποίηση του σημειώματος, με αποτέλεσμα να υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ του αρχικά εκδοθέντος σημειώματος από τη ΓΓΠΣ και του σημειώματος που υπάρχει σήμερα στην κεντρική εφαρμογή της περαίωσης του Ν. 3888/2010. Για τις περιπτώσεις αυτές, η ΓΓΠΣ επανέφερε τα σημειώματα της περαίωσης στην αρχική τους μορφή (όπως αυτά είχαν εκδοθεί από τη ΓΓΠΣ), ώστε να καταστεί εφικτή η σωστή βεβαίωση με χρηματικούς καταλόγους που θα αποσταλούν από τη ΓΓΠΣ, όπως αυτή προκύπτει από την καταβολή στην τράπεζα.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση