iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017

ΕΣΔΑΚ


ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

Σάρκα και οστά παίρνει η Μονάδα Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων που θα δέχεται τα απορρίμματα του νέου καλλικρατικού δήμου Ηρακλείου από 1η Ιανουαρίου 2011 μετά την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση της κατασκευής του έργου μαζί με τη λειτουργία του για τέσσερα έτη, εκ των οποίων το πρώτο έτος αφορά δοκιμαστική λειτουργία. Η κατασκευή της μονάδας προβλέπεται από τον επικαιροποιημένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων που εγκρίθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης κ. Αθανάσιου Καρούντζου και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με προϋπολογισμό 14.982.200 ευρώ.
Για τη δοκιμαστική λειτουργία της Μονάδας έχει εγκριθεί χρηματοδότηση ύψους 3.000.000 ευρώ σύμφωνα με συλλογική απόφαση του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ενώ φορέας υλοποίησης και υπεύθυνος για τη λειτουργία της θα είναι ο ΕΣΔΑΚ.
Το έργο αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων που τίθενται από την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και ειδικότερα για τη μείωση της ποσότητας των βιοαποικοδομήσιμων απορριμμάτων που οδηγούνται στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής, αλλά και την υποχρεωτική προεπεξεργασία των απορριμμάτων που οδηγούνται στο ΧΥΤΑ. Παράλληλα, εναρμονίζεται με τους στόχους που τίθενται από το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης που προβλέπει την εγκατάσταση μιας κεντρικής μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων. Η μονάδα θα κινείται στα πλαίσια που θέτει ο περιφερειακός σχεδιασμός, αφού το παραγόμενο προϊόν με συμπληρωματική επεξεργασία θα είναι κατάλληλο για ενεργειακή αξιοποίηση. Επίσης αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ, αφού με την επεξεργασία που υφίστανται τα απορρίμματα, εκλείπουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η επεξεργασία των απορριμμάτων θα οδηγεί σε μια σημαντική μείωση της μάζας και του όγκου τους, η οποία επιτρέπει την αύξηση χρόνου ζωής του Χώρου Υγειονομικής Ταφής των Πέρα Γαλήνων, στον οποίο διατίθενται τα απορρίμματα, και επομένως την αύξηση του χρόνου λειτουργίας του.
Η Περιφέρεια Κρήτης μεταξύ άλλων αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεριμνήσει για την ταχύτατη εξασφάλιση και προώθηση προς τον ΕΣΔΑΚ και το Δήμο Ηρακλείου των αναγκαίων πιστώσεων για τη λειτουργία της μονάδας από κάθε δυνατή πηγή και πρόσφορο χρηματοδοτικό μέσο που η ίδια διαθέτει ή έχει τη δυνατότητα και πρόσβαση.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση