iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017

ΑΛΛΑΓΕΣ ΥΓΕΙΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Τη χαρτογράφηση του συστήματος υγείας θα αναλάβει ομάδα ειδικών εμπειρογνωμόνων που θα συσταθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα, με σκοπό τη σύνταξη λεπτομερούς έκθεσης για τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.Στόχος η μείωση των δημοσίων δαπανών για την υγεία κάτω από το 6% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με το κείμενο του Επικαιροποιημένου Μνημονίου η εν λόγω ομάδα εμπειρογνωμόνων θα καταρτίσει την έκθεση για τη συνολική μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας μέχρι τον Μάιο 2011, ενώ θα πρέπει να έχει έτοιμο προσχέδιο (ενδιάμεση έκθεση) στα μέσα Μαρτίου 2011.

Βάσει του Μνημονίου Νο3 οι μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες στο σύστημα υγείας για το άμεσο μέλλον, που θα εφαρμοστούν σταδιακά το πρώτο μισό του 2011, ακολουθούν τρεις κατευθύνσεις:

* Στο σκέλος της φαρμακευτικής δαπάνης προβλέπεται επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα κύρια ταμεία κοινωνικής ασφάλισης (μέχρι το Μάρτιο του 2011) και διεύρυνση της αρνητικής λίστας των χορηγούμενων φαρμάκων.
* Στο διοικητικό κομμάτι προβλέπονται μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνουν την εισαγωγή ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης των ιατρικών παραπεμπτικών σε ιδιωτικά κέντρα (μέχρι το Μάρτιο του 2011), την ενοποίηση των πακέτων παροχών μεταξύ των διαφόρων ταμείων (Ιούνιος 2011) και την κεντρικοποίηση των προμηθειών σε κάποια από τα μεγαλύτερα ταμεία.
* Στο σκέλος των δαπανών προβλέπονται μειώσεις στις καθαρές λειτουργικές δαπάνες των νοσοκομείων, μέσω της πλήρους εφαρμογής και της αύξησης των συγχρηματοδοτήσεων, της ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων και μέσω μειώσεων στα αναλώσιμα και στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Πρωταρχικός στόχος είναι να σταθεροποιηθούν οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία κάτω από το 6% του ΑΕΠ, ήτοι τα 13 δισ. ευρώ.

Ειδικά στο σκέλος της φαρμακευτικής δαπάνης το 2011 η κυβέρνηση θα πρέπει να πετύχει εξοικονόμηση τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2010. Προς τον σκοπό αυτό το υπουργείο Οικονομικών θα αποκτήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική και λειτουργική εποπτεία στις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης.

Σε κάθε περίπτωση όπως τονίζεται στο Επικαιροποιημένο Μνημόνιο : «Εάν η εφαρμογή των παραπάνω μέτρων είναι ανεπαρκής για την επίτευξη των επιδιωκόμενων εξοικονομήσεων, τόσο μέσα στο 2011 όσο και σε μεσοπρόθεσμη βάση, η Κυβέρνηση θα εφαρμόσει πρόσθετα μέτρα, μετά από συζητήσεις με τη Ευρωπαϊκής Επιτροπή, την ΕΚΤ και το προσωπικό του ΔΝΤ. Η αξιολόγηση του αντίκτυπου των μέτρων θα γίνει στο πλαίσιο αξιολόγησης του προγράμματος».

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση