iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018
στεγαστικο

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Κοινή Υπουργική Απόφαση εξέδωσαν τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών, με την οποία επανακαθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του ετήσιου στεγαστικού επιδοìματος 1000 € στους φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Δικαιουìχοι

Δικαιουìχος του επιδοìματος ειìναι το προìσωπο που θεωρειìται οìτι βαρυìνει ο φοιτητηìς, συìμφωνα με τις διαταìξεις του αìρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167).

Σε περιìπτωση διαζευγμεìνων ή εν διασταìσει συζυìγων, δικαιουìχος του επιδοìματος ειìναι ο γονεìας τον οποιìο βαρυìνει ο φοιτητηìς.

Κατ' εξαιìρεση, δικαιουìχος θα ειìναι ο ιìδιος ο φοιτητηìς εφοìσον:

α) ειìναι ορφανοìς από τους δυìο γονειìς ηì

β) οι γονειìς του ειìναι καìτοικοι εξωτερικού ή γ) ειìναι παìνω από ειìκοσι πεìντε (25) ετωìν, ηì

δ) ειìναι υποìχρεος σε υποβολή φορολογικηìς δηìλωσης και δεν θεωρειìται εξαρτωìμενο μεìλος, συìμφωνα με το αìρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167).

Οìροι και προϋποθεìσεις

1. Το ετηìσιο οικογενειακό εισοìδημα του προηγουìμενου εìτους να μην υπερβαιìνει τα τριαìντα χιλιαìδες (30.000) ευρώ προσαυξανοìμενο κατά τρεις χιλιαìδες (3.000) ευρώ για καìθε εξαρτωìμενο τεìκνο, πεìραν του ενοìς.

Ως ετηìσιο οικογενειακοì εισοìδημα θεωρειìται το συνολικό ετηìσιο φορολογουìμενο πραγματικό ή τεκμαρτοì, καθωìς και το απαλλασσοìμενο ή φορολογουìμενο με ειδικό τροìπο εισοìδημα του φορολογουìμενου, της συζυìγου του και των τεìκνων που τον βαρυìνουν, από καìθε πηγηì.

2. Ο φοιτητηìς πρεìπει να διαμεìνει σε μισθωμεìνη οικιìα λοìγω των σπουδωìν του σε ποìλη αìλλη της κυìριας κατοικιìας του, στην οποιìα ο ιìδιος ή οι γονειìς του δεν εìχουν πληìρη κυριοìτητα ή επικαρπιìα αìλλης κατοικιìας. Η μιìσθωση θα πρεìπει να ειìναι σε ισχύ για τουλαìχιστον εìξι (6) μηìνες εντοìς του ακαδημαϊκού εìτους για το οποιìο αιτειìται το επιìδομα. Ως μιìσθωση θεωρειìται και η διαμονή σε πανσιοìν ή ξενοδοχειìο, εξαìμηνης τουλαìχιστον διαìρκειας.

3. Οι γονειìς του φοιτητή ή ο ιìδιος να μην ειìναι κυìριοι ή επικαρπωτεìς κατοικιωìν (ιδιοχρησιμοποιουμεìνων ή εκ- μισθωμεìνων) που υπερβαιìνουν τα διακοìσια (200) τ.μ. αθροιστικαì, με εξαιìρεση κατοικιìες ή διαμεριìσματα που βριìσκονται σε δηìμο ή κοινοìτητα με πληθυσμό λιγοìτερο των τριωìν χιλιαìδων (3.000) κατοιìκων, οìπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικηìς αυτοδιοιìκησης προβλεìπονταν πριν την ισχύ του ν. 2539/1997 (Α ì244).

4. Ο φοιτητηìς να εìχει εξεταστεί επιτυχωìς στα μισά μαθηìματα του προηγουìμενου ακαδημαϊκού εìτους για το οποιìο αιτειìται το επιìδομα.

Συνολικοìς αριθμοìς μαθημαìτων θεωρειìται ο προβλεποìμενος στο ενδεικτικό προìγραμμα σπουδωìν.

Για την πληìρωση του κριτηριìου αυτού λαμβαìνονται υποìψη οìλες οι εξεταστικεìς περιìοδοι που πραγματοποιηìθηκαν για το συγκεκριμεìνο ακαδημαϊκό εìτος.

Το κριτηìριο αυτό δεν ισχυìει για τους πρωτοετειìς φοιτητεìς.

Το επιìδομα χορηγειìται για τοìσα εìτη οìσα ειìναι και τα εìτη σπουδωìν της αντιìστοιχης Σχοληìς ή Τμηìματος, συìμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργιìας τους.

5. Το επιìδομα χορηγειìται για τοìσα εìτη οìσα ειìναι και τα εìτη σπουδωìν της αντιìστοιχης σχοληìς ή τμηìματος, συìμφωνα με τον κανονισμό λειτουργιìας τους, συνυπολογιζοìμενου του χροìνου κατά τον οποιìο εìλαβαν το επιìδομα στη διαìρκεια σπουδωìν τους σε αìλλο Τμηìμα ή Σχοληì.

6. Το επιìδομα χορηγειìται σε οìλους τους προπτυχιακουìς φοιτητεìς μιας οικογεìνειας, εφοìσον πληρουìνται σωρευτικά οι ως αìνω προϋποθεìσεις.

Δεν δικαιουìνται του στεγαστικού επιδοìματος:

α) οìσοι φοιτουìν για την αποìκτηση δευìτερου πτυχιìου, ανεξαìρτητα από τον τροìπο εισαγωγηìς τους στην Ανωìτατη Εκπαιìδευση,

β) οìσοι φοιτητεìς εìχουν υπερβεί τη διαìρκεια φοιìτησης ως προς τα εξαìμηνα που απαιτουìνται για τη ληìψη του πτυχιìου τους, συìμφωνα με το ενδεικτικό προìγραμμα σπουδωìν,

γ) οìσοι διαμεìνουν σε φοιτητική εστιìα ή τους παρεìχεται στεìγαση από τη σχολή τους.

Διαδικασιìα χορηìγησης στεγαστικού επιδοìματος


Οι αιτήσεις

Οι αιτηìσεις για την χορηìγηση του στεγαστικού επιδοìματος για καìθε ακαδημαϊκό εìτος, υποβαìλλονται εντοìς προθεσμιìας, από 1 εìως 30 Ιουνιìου εκαìστου εìτους.

Ειδικά για το τρεìχον ακαδημαϊκό εìτος οι αιτηìσεις θα υποβληθουìν σε προθεσμιìα που θα ανακοινωθεί από το υπουργειìο Παιδειìας, Εìρευνας και Θρησκευμαìτων.

Προϋποìθεση για την υποβολή της αιìτησης ειìναι ο φοιτητηìς για τον οποιìο χορηγειìται το επιìδομα, να ειìναι καìτοχος Ακαδημαϊκηìς Ταυτοìτητας σε ισχύ και καìτοχος Α.Φ.Μ.

1. Διαδικασιìα

Ο δικαιουìχος, υποβαìλλει ηλεκτρονικά την αιìτηση μεìσω ηλεκτρονικηìς εφαρμογηìς, χρησιμοποιωìντας τους προσωπικουìς κωδικουìς προìσβασης στο TAXISnet.

Η εισαγωγή των κωδικωìν προìσβασης επεìχει θεìση δηìλωσης συναιìνεσης διασταυìρωσης των στοιχειìων του. Ο αιτωìν συμπληρωìνει υποχρεωτικά στα αντιìστοιχα πεδιìα της αιìτησης τα ακοìλουθα στοιχειìα:

α) τον αριθμό της Ακαδημαϊκηìς Ταυτοìτητας του φοιτητηì,

β) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρωìου (Α.Φ.Μ.) του ιδιìου, του/της συζυìγου και του φοιτητή εαìν δικαιουìχος ειìναι ο γονεìας, ή μοìνο το Α.Φ.Μ. του ιδιìου καιτου/της συζυìγου του στην περιìπτωση που δικαιουìχος ειìναι ο φοιτητηìς ,

γ) τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηριìου συμβολαιìου,

δ) τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Τα δηλωθεìντα στοιχειìα ελεìγχονται ηλεκτρονικά από τα διαθεìσιμα στοιχειìα της Ανεξαìρτητης Αρχηìς Δημοσιìων Εσοìδων.

Σε περιìπτωση που καìποια από τα δηλωθεìντα στοιχειìα δεν μπορουìν να διασταυρωθουìν, ο αιτωìν υποχρεουìται να προσκομιìσει αποκλειστικά στην αρμοìδια υπηρεσιìα του Ιδρυìματος τα απαιτουìμενα δικαιολογητικαì, τα οποιìα και θα υποδεικνυìονται στην ηλεκτρονική εφαρμογηì.

Οι εξουσιοδοτημεìνοι υπαìλληλοι του Ιδρυìματος, ελεìγχουν τα προσκομιζοìμενα δικαιολογητικά και βεβαιωìνουν την αποδοχή ή μη των δηλωθεìντων στοιχειìων στην αιìτηση, επιλεìγοντας το αντιìστοιχο πεδιìο της ηλεκτρονικηìς εφαρμογηìς.

2. Επεξεργασιìα της αιìτησης

Η επεξεργασιìα της αιìτησης και η εìγκριση της καταβοληìς του επιδοìματος, γιìνεται με βαìση:

α) τα υπευθυìνως από τον αιτουìντα δηλωθεìντα στοιχειìα,

β) τις ηλεκτρονικεìς διασταυρωìσεις ως προς τα δηλωθεìντα στοιχειìα,

γ) τα προσκομιζοìμενα δικαιολογητικαì, οìπου αυτά απαιτουìνται.

Εαìν, μετά την επεξεργασιìα της αιìτησης, προκυìψει οìτι πληρουìνται τα κριτηìρια χορηìγησης του επιδοìματος, η αιìτηση γιìνεται δεκτηì.

Σε περιìπτωση που δεν προκυìψει η πληìρωση καìποιου κριτηριìου χορηìγησης του επιδοìματος, η αιìτηση απορριìπτεται.

Οι λοìγοι της αποìρριψης αναγραìφονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή από την οποιìα και ενημερωìνεται ο αιτωìν.

Εφοìσον μιìα αιìτηση απορριφθεί υπαìρχει η δυνατοìτητα υποβοληìς εìνστασης - αιìτησης θεραπειìας.

Η οριστική υποβολή της αιìτησης υπεìχει θεìση Υπευìθυνης Δηìλωσης του δικαιουìχου οìτι τα δηλωθεìντα από αυτοìν στοιχειìα που υποìκεινται σε επεξεργασιìα ειìναι αληθηì.


Εìλεγχος Κριτηριìων - Δικαιολογητικαì

Α. Για τον χαρακτηρισμό του φοιτητή ως δικαιουìχου, ο εìλεγχος των κριτηριìων διενεργειìται, αναìλογα με την περιìπτωση ως εξηìς:

α) Ο φοιτητηìς ειìναι ορφανοìς και από τους δυìο γονειìς: υποβαìλλεται πιστοποιητικό οικογενειακηìς καταìστασης στην αρμοìδια υπηρεσιìα του Ιδρυìματος,

β) Οι γονειìς του φοιτητή ειìναι καìτοικοι εξωτερικουì: υποβαìλλεται βεβαιìωση μοìνιμης κατοικιìας των γονεìων του φοιτητή στην αρμοìδια υπηρεσιìα του Ιδρυìματος,

γ) Ο φοιτητηìς ειìναι παìνω από ειìκοσι πεìντε (25) ετωìν: ελεìγχεται ηλεκτρονικά από τον ΑΜΚΑ του φοιτητή που εìχει καταχωριστεί υποχρεωτικά στο Πληροφοριακό Συìστημα της Ακαδημαϊκηìς Ταυτοìτητας,

δ) Ο φοιτητηìς ειìναι υποìχρεος σε υποβολή φορολογικηìς δηìλωσης και δεν θεωρειìται εξαρτωìμενο μεìλος συìμφωνα με το αìρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167): ελεìγχεται με αυτοìματη διασυìνδεση -διαλειτουργικοìτητα του Πληροφοριακού Συστηìματος υποβοληìς αιτηìσεων με τα αρχειìα της Ανεξαìρτητης Αρχηìς Δημοσιìων Εσοì- δων από οìπου αντλουìνται τα σχετικά στοιχειìα, συìμφωνα με την περιìπτωση ιδ' της παρ. 1 του αìρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α ì170), οìπως προστεìθηκε με το αìρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α ì159).

Β. Για τη χορηìγηση του επιδοìματος, ο εìλεγχος των κριτηριìων και η υποβολή των απαιτουìμενων, κατά περιìπτωση, δικαιολογητικωìν εìχει ως εξηìς:

α) Οικογενειακό εισοìδημα: ελεìγχεται το οικογενειακό εισοìδημα του προηγουìμενου φορολογικού εìτους με αυτοìματη διασυìνδεση - διαλειτουργικοìτητα του Πληροφοριακού Συστηìματος υποβοληìς αιτηìσεων με τα αρχειìα της Ανεξαìρτητης Αρχηìς Δημοσιìων Εσοìδων από οìπου αντλουìνται τα σχετικά στοιχειìα, συìμφωνα με την περιìπτωση ιδ' της παρ. 1 του αìρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α ì170), οìπως προστεìθηκε με το αìρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α ì159).

Σε περιìπτωση που δεν επιτευχθεί ο εìλεγχος (μη εκκαθαìριση της δηìλωσης κ.λπ.) η αιìτηση παραμεìνει σε εκκρεμοìτητα και επανεξεταìζεται με την ιìδια διαδικασιìα μετά την παρεìλευση τριμηìνου.

β) Ο φοιτητηìς δεν ειìναι καìτοχος αìλλου πτυχιìου Ιδρυìματος Ανωìτατης Εκπαιìδευσης: δηλωìνεται υπευìθυνα από τον αιτουìντα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικηìς του αιìτησης.

γ) Μη υπεìρβαση του προβλεποìμενου, από τον Κανονισμό Σπουδωìν, χρονικού οριìου εξαμηìνων φοιìτησης: ελεìγχεται με αυτοìματη διασυìνδεση - διαλειτουργικοìτητα του Πληροφοριακού Συστηìματος υποβοληìς αιτηìσεων με το Πληροφοριακό Συìστημα Ακαδημαϊκηìς Ταυτοìτητας.

δ) Επιτυχηìς εξεìταση στα μισά μαθηìματα του προηγουìμενου ακαδημαϊκού εìτους, συìμφωνα με το ενδεικτικό προìγραμμα σπουδωìν: ελεìγχεται από εξουσιοδοτημεìνο υπαìλληλο του Ιδρυìματος, ο οποιìος επιβεβαιωìνει το αντιìστοιχο πεδιìο στην ηλεκτρονική εφαρμογηì.

ε) Μισθωτηìριο συμβοìλαιο: ελεìγχεται με αυτοìματη διασυìνδεση - διαλειτουργικοìτητα του Πληροφοριακού Συστηìματος υποβοληìς αιτηìσεων με τα αρχειìα της Ανεξαìρτητης Αρχηìς Δημοσιìων Εσοìδων από οìπου αντλουìνται τα σχετικά στοιχειìα, συìμφωνα με την περιìπτωση ιδ' της παρ. 1 του αìρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α ì170), οìπως προστεìθηκε με το αìρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α ì159).

Σε περιìπτωση που δεν επιτευχθεί ο σχετικοìς εìλεγχος ηλεκτρονικαì, προσκομιìζεται το μισθωτηìριο συμβοìλαιο στην αρμοìδια υπηρεσιìα του Ιδρυìματος και ο αρμοìδιος υπαìλληλος επιβεβαιωìνει το αντιìστοιχο πεδιìο στην ηλεκτρονική εφαρμογηì.

Σε περιìπτωση διαμονηìς σε πανσιοìν ή ξενοδοχειìο προσκομιìζεται βεβαιìωση παραμονηìς και αποìδειξη παροχηìς υπηρεσιωìν εξαìμηνης τουλαìχιστον διαìρκειας.

Σε περιìπτωση συγκατοιìκησης φοιτητωìν για να χορηγηθεί το επιìδομα, θα πρεìπει ο φοιτητηìς ή ο δικαιουìχος γονεìας να εμφανιìζεται στο μισθωτηìριο συμβοìλαιο.

στ) Μη πληìρης κυριοìτητα ή επικαρπιìα κατοικιìας του φοιτητή ή των γονεìων του στην ποìλη σπουδωìν του: ελεìγχεται με αυτοìματη διασυìνδεση - διαλειτουργικοìτητα του Πληροφοριακού Συστηìματος υποβοληìς αιτηìσεων με τα αρχειìα της Ανεξαìρτητης Αρχηìς Δημοσιìων Εσοìδων από οìπου αντλουìνται τα σχετικά στοιχειìα, συìμφωνα με την περιìπτωση ιδ' της παρ. 1 του αìρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α ì170), οìπως προστεìθηκε με το αìρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α ì159), οìπως αυτά διαμορφωìθηκαν την 1η Ιανουαριìου του εìτους υποβοληìς της αιìτησης.

ζ) Οι γονειìς του φοιτητή ή ο ιìδιος να μην ειìναι κυìριοι ή επικαρπωτεìς κατοικιωìν (ιδιοχρησιμοποιουμεìνων ή εκμισθωμεìνων) που υπερβαιìνουν τα διακοìσια (200) τ.μ. αθροιστικαì, με εξαιìρεση κατοικιìες ή διαμεριìσματα που βριìσκονται σε δηìμο ή κοινοìτητα με πληθυσμό λιγοìτερο των τριωìν χιλιαìδων (3.000) κατοιìκων, οìπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικηìς αυτοδιοιìκησης προβλεìπονταν πριν την ισχύ του ν. 2539/1997 (Α ́ 244): ελεìγχεται με

αυτοìματη διασυìνδεση - διαλειτουργικοìτητα του Πληροφοριακού Συστηìματος υποβοληìς αιτηìσεων με τα αρχειìα της Ανεξαìρτητης Αρχηìς Δημοσιìων Εσοìδων από οìπου αντλουì- νται τα σχετικά στοιχειìα, συìμφωνα με την περιìπτωση ιδ' της παρ. 1 του αìρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α ì170), οìπως προστεìθηκε με το αìρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α ì159).

Σε περιìπτωση που από τον ηλεκτρονικό εìλεγχο προκυìψει οìτι δεν πληρειìται το περιουσιακό κριτηìριο και ο αιτωìν εìχει δηλωìσει οìτι διαθεìτει κατοικιìα που βριìσκεται σε Δηìμο ή Κοινοìτητα με πληθυσμό λιγοìτερο των τριωìν χιλιαìδων (3.000) κατοιìκων, υποβαìλλεται εìντυπη βεβαιìωση από το Δηìμο που αφορά στον πληθυσμοì, καθωìς και δηìλωση περιουσιακηìς καταìστασης (Ε9) τρεìχοντος εìτους, στην αρμοìδια υπηρεσιìα του Ιδρυìματος.

η) Μοìνιμη κατοικιìα του φοιτητή ή των γονεìων του: ελεìγχεται με αυτοìματη διασυìνδεση - διαλειτουργικοìτητα του Πληροφοριακού Συστηìματος υποβοληìς αιτηìσεων με τα αρχειìα της Ανεξαìρτητης Αρχηìς Δημοσιìων Εσοì- δων από οìπου αντλουìνται τα σχετικά στοιχειìα, συìμφωνα με την περιìπτωση ιδ' της παρ. 1 του αìρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α ì170), οìπως προστεìθηκε με το αìρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α ì159).

Σε περιìπτωση που δεν επιτευχθεί ο σχετικοìς εìλεγχος ηλεκτρονικαì, προσκομιìζεται εìντυπη βεβαιìωση μοìνιμης κατοικιìας από τον αντιìστοιχο Δηìμο, το τελευταιìο εκκαθαριστικό ή αìλλο καταìλληλο δικαιολογητικοì, στο οποιìο να αποτυπωìνεται σαφωìς ή μοìνιμη κατοικιìα του δικαιουìχου, στην αρμοìδια υπηρεσιìα του Ιδρυìματος και ο αρμοìδιος υπαìλληλος επιβεβαιωìνει το αντιìστοιχο πεδιìο στην ηλεκτρονική εφαρμογηì.

Ο αιτωìν υποχρεουìται να προσκομιìσει οποιοδηìποτε αìλλο δικαιολογητικό ή στοιχειìο ζητηθεί από τις αρμοìδιες υπηρεσιìες του Ιδρυìματος.

Ο αιτωìν υποχρεουìται κατά την υποβολή της αιìτησης του, και σε περιìπτωση που υπαìρχουν λαìθη, ή μη αληθή στοιχειìα καταχωρημεìνα στα πληροφοριακά συστηìματα της Ακαδημαϊκηìς Ταυτοìτητας ή της Ανεξαìρτητης Αρχηìς Δημοσιìων Εσοìδων να προβεί σε ενεìργειες για την διοìρθωση τους πριν την επεξεργασιìα τους από τα εν λοìγω συστηìματα.


Εκκαθαìριση και ενταλματοποιìηση

Εφοìσον ολοκληρωθεί ο εìλεγχος των δικαιολογητικωìν και επαληθευθουìν οι προϋποθεìσεις χορηìγησης του επιδοìματος από το ηλεκτρονικό συìστημα και τις αρμοìδιες υπηρεσιìες του Ιδρυìματος, προωθουìνται στην Οικονομική Υπηρεσιìα του Ιδρυìματος για την εìκδοση των σχετικωìν ενταλμαìτων οι εκτυπωμεìνες αιτηìσεις μαζί με τα υποβληθεìντα δικαιολογητικαì.

Η Οικονομική Υπηρεσιìα δεν φεìρει ευθυìνη για τις διασταυρωìσεις των στοιχειìων και τα αποτελεìσματα των ηλεκτρονικωìν ελεìγχων που εìγιναν από τα εμπλεκοìμενα πληροφοριακά συστηìματα.

Η δαπαìνη για την πληρωμή του στεγαστικού επιδοìματος των φοιτητωìν, συìμφωνα με τα ανωτεìρω, εκκαθαριìζεται από τις οικειìες υπηρεσιìες των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χωìρας και εντεìλλεται προς πληρωμή αποκλειστικά και μοìνο με χρηματικά ενταìλματα, που εκδιìδονται κατά τις κειìμενες διαταìξεις, από τις υπηρεσιìες αυτεìς.

Για την ενταλματοποιìηση της δαπαìνης οι ανωτεìρω φορειìς επιχορηγουìνται, κατοìπιν σχετικού αιτηìματος, από τις εγγεγραμμεìνες πιστωìσεις του προϋπολογισμού του Υπουργειìου Παιδειìας, Εìρευνας και Θρησκευμαìτων, οι οποιìες μεταβιβαìζονται στον προϋπολογισμό τους για το σκοπό αυτό σε διακριτό κωδικό αριθμοì.

Η αξιìωση του φοιτητή υποìκειται στον εκαìστοτε οριζοìμενο χροìνο παραγραφηìς απαιτηìσεων κατά του Δημοσιìου.

Το επιìδομα δεν καταìσχεται, χορηγειìται ολοìκληρο χωριìς καμιìα κραìτηση υπεìρ του δημοσιìου ή τριìτου και δεν υποìκειται σε φορολογιìα.


Ενσταìσεις - Αιτηìσεις θεραπειìας

Εìνσταση - αιìτηση θεραπειìας μπορεί να υποβαìλλει οποιοσδηìποτε αιτειìται του στεγαστικού επιδοìματος, εντοìς προθεσμιìας ενοìς μηìνα από τη γνωστοποιìηση- μεìσω ηλεκτρονικού μηνυìματος- του απορριπτικού αποτελεìσματος, το οποιìο προεìκυψε ειìτε από τον ηλεκτρονικό εìλεγχο, ειìτε από τον εìλεγχο των υπηρεσιωìν του Ιδρυìματος.

Η εìνσταση - αιìτηση θεραπειìας υποβαìλλεται εìντυπα προς το Ιìδρυμα και προσκομιìζονται οìλα τα απαραιìτητα δικαιολογητικά για την αποìδειξη των ισχυρισμωìν του αιτουìντος.

Οι αρμοìδιες Υπηρεσιìες του Ιδρυìματος μπορεί να ζητηìσουν οποιοδηìποτε προìσθετο δικαιολογητικό κριìνουν απαραιìτητο για την εξεìταση της εìνστασης - αιìτησης θεραπειìας.


Προìσβαση στην εφαρμογηì

Προìσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβοληìς αιìτησης Στεγαστικού Επιδοìματος εìχουν μοìνο οι δικαιουìχοι του στεγαστικού επιδοìματος. Η προìσβαση γιìνεται μεìσω του συστηìματος TAXIS της Γενικηìς Γραμματειìας Πληροφορια- κωìν Συστημαìτων, οìπου ο δικαιουìχος δηλωìνει τα στοιχειìα εισοìδου (username και password) που διαθεìτει στο TAXIS.

Με την καταχωìρηση των στοιχειìων εισοìδου του, ο δικαιουìχος εξουσιοδοτεί την εφαρμογή του Στεγαστικού Επιδοìματος να προσπελαìσει στοιχειìα που τηρουìνται για αυτοìν στο Μητρωìο της ΑΑΔΕ (Ονοματεπωìνυμο, ΑΦΜ, ΤΚ-ποìλη-νομοìς της κυìριας κατοικιìας του).


Δημιουργιìα και υποβολή Αιìτησης

Ο δικαιουìχος γονεìας ή κηδεμοìνας, στην αιìτηση Στεγαστικού Επιδοìματος που δημιουργεί για εìναν φοιτητηì, εξαρτωìμενο μεìλος του, καταχωρεί τα εξηìς στοιχειìα:

• Τον αριθμό της Ακαδημαϊκηìς Ταυτοìτητας του φοιτητή • Τον ΑΦΜ του Φοιτητηì

• Τον ΑΦΜ του εìτερου γονεìα του φοιτητή (εφοìσον ο δικαιουìχος γονεìας διατηρεί με τον εìτερο γονεìα του φοιτητή εìγγαμη σχεìση)

• Τον κωδικό μισθωτηριìου συμβολαιìου της κατοικιìας που μισθωìνει ο φοιτητηìς

Ο δικαιουìχος φοιτητηìς, στην αιìτηση Στεγαστικού Επιδοìματος που δημιουργεί για τον εαυτό του, δηλωìνει τα εξηìς στοιχειìα:

• Τον αριθμό της Ακαδημαϊκηìς Ταυτοìτητας του

• Τον κωδικό μισθωτηριìου συμβολαιìου της κατοικιìας που μισθωìνει

Η εφαρμογή του Στεγαστικού Επιδοìματος με βαìση τον αριθμό Ακαδημαϊκηìς Ταυτοìτητας που δηλωìθηκε, αντλεί τα ακοìλουθα στοιχειìα από το πληροφοριακό συìστημα της Ακαδημαϊκηìς Ταυτοìτητας του Υπουργειìου Παιδειìας, Εìρευνας και Θρησκευμαìτων:

• Ονοματεπωìνυμο του φοιτητηì

• AMΚΑ του φοιτητηì

• Σχολή φοιìτησης (Τμηìμα, Σχοληì/Ιìδρυμα)

• Ημερομηνιìα εισαγωγηìς του φοιτητή στη Σχολή (εìτος/μηìνας)

• Εìδρα της Σχοληìς φοιìτησης

• Αριθμοìς ετωìν φοιìτησης της Σχοληìς φοιìτησης και με βαìση τον κωδικό μισθωτηριìου συμβολαιìου της κατοικιìας που μισθωìνει ο φοιτητηìς, αντλεί από το πληροφοριακό συìστημα Μιìσθωσης Ακιìνητης Περιουσιìας της ΑΑΔΕ:

• Την ημερομηνιìα εìναρξης και τη διαìρκεια της μιìσθωσης

• Την ποìλη και το νομό της μισθωμεìνης κατοικιìας

Στο τελευταιìο βηìμα της αιìτησης, ο δικαιουìχος βλεìπει συγκεντρωμεìνα οìλα τα στοιχειìα που εìχουν περιληφθεί στην αιìτηση και δηλωìνει υπευìθυνα οìτι τηρουìνται οι οìροι και οι προϋποθεìσεις συμμετοχηìς της δραìσης.

Επιλεìγοντας υποβολή της αιìτησης, ενημερωìνεται οìτι μετά την υποβολή δεν εìχει το δικαιìωμα να δημιουργηìσει νεìα αιìτηση για τον ιìδιο φοιτητή και για αυτό θα πρεìπει να βεβαιωθεί οìτι τα στοιχειìα που εìχει δηλωìσει (καθωìς και αυτά που εìχουν επιστραφεί από το Μητρωìο της ΑΑΔΕ και την εφαρμογή της Ακαδημαϊκηìς Ταυτοìτητας) ειìναι ορθά και ακριβηì.


Εμφαìνιση στο δικαιουìχο των αποτελεσμαìτων της αιìησηìς του.

Με την υποβολή της αιìτησης, στεìλνονται στην ΑΑΔΕ τα στοιχειìα που εìχει καταχωρηìσει ο δικαιουìχος. Η ΑΑΔΕ, με βαìση τις εφαρμογεìς διαλειτουργικοìτητας που περιγραìφονται στο Παραìρτημα Β στεìλνει στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Στεγαστικού Επιδοìματος τα δεδομεìνα των ελεìγχων της.

Η εφαρμογή του Στεγαστικού Επιδοìματος επεξεργαìζεται τα ληφθεìντα στοιχειìα των ελεìγχων της ΑΑΔΕ και εμφανιìζει στο δικαιουìχο ποια από τα ακοìλουθα κριτρια της δραìσης πληρουìνται, με βαìση τους αυτοìματους ελεìγχους που μποìρεσε να πραγματοποιηìσει:ή

(α) Κριτηìρια στην περιìπτωση αιìτησης γονεìα/κηδεμοìνα για εξαρτωìμενο μεìλος του:

• Ο φοιτητηìς ειìναι δηλωμεìνος ως εξαρτωìμενο μεìλος στην φορολογική δηìλωση του δικαιουìχου.

• Η μοìνιμη κατοικιìα του δικαιουìχου δεν βριìσκεται στην ποìλη σπουδωìν του.

• Τηρειìται το κριτηìριο του οικογενειακού εισοδηìματος, με βαìση την δηìλωση του προηγουìμενου φορολογικού εìτους.

• Τηρουìνται τα περιουσιακά κριτηìρια της δραìσης, οìσον αφορά την κυριοìτητα κατοικιωìν από το φοιτητή και τους γονειìς του στην ποìλη σπουδωìν του φοιτητηì.

• Τηρουìνται τα περιουσιακά κριτηìρια της δραìσης, που αφορουìν τη συνολική ακιìνητη περιουσιìα του φοιτητή και των γονεìων του.

• Τηρουìνται τα κριτηìρια της δραìσης, ως προς το ποιος εμφανιìζεται ως ενοικιαστηìς της μισθωμεìνης κατοικιìας.

• Τηρουìνται τα κριτηìρια της δραìσης, ως προς την τοποθεσιìα της μισθωμεìνης κατοικιìας σε σχεìση με την ποìλη σπουδωìν του φοιτητηì.

(β) Κριτηìρια στην περιìπτωση αιìτησης φοιτητή που ειìναι ο ιìδιος δικαιουìχος:

• Ο δικαιουìχος - φοιτητηìς ειìναι υποìχρεος υποβοληìς φορολογικηìς δηìλωσης.

• Η μοìνιμη κατοικιìα του δικαιουìχου δεν βριìσκεται στην ποìλη σπουδωìν του.

• Τηρειìται το κριτηìριο του οικογενειακού εισοδηìματος, με βαìση την δηìλωση του προηγουìμενου φορολογικού εìτους.

• Τηρουìνται τα περιουσιακά κριτηìρια της δραìσης, οìσον αφορά την κυριοìτητα κατοικιωìν από το δικαιουìχο-φοιτητή στην ποìλη σπουδωìν του.

• Τηρουìνται τα περιουσιακά κριτηìρια της δραìσης, που αφορουìν τη συνολική ακιìνητη περιουσιìα του δικαιουìχου-φοιτητηì.

• Τηρουìνται τα κριτηìρια της δραìσης, ως προς το ποιος εμφανιìζεται ως ενοικιαστηìς της μισθωμεìνης κατοικιìας. • Τηρουìνται τα κριτηìρια της δραìσης, ως προς την τοποθεσιìα της μισθωμεìνης κατοικιìας σε σχεìση με την ποìλη σπουδωìν του φοιτητηì.

Ενημεìρωση του δικαιουìχου για τις εποìμενες ενεìργειες του. Μετά την υποβολή της αιìτησης, η εφαρμογή του Στεγαστικού Επιδοìματος ενημερωìνει το δικαιουìχο:

1) Για τα αποτελεìσματα των αυτοìματων ελεìγχων, με βαìση τα στοιχειìα που εìχει καταχωρηìσει στην αιìτηση.

2) Για τα δικαιολογητικαì-πιστοποιητικά που απαιτειìται να προσκομιìσει στην αρμοìδια υπηρεσιìα του Ιδρυìματος του φοιτητηì, προκειμεìνου:

α) να τεκμηριωìσει στοιχειìα που εìχει δηλωìσει στην αιìτηση του,

β) να αποδειìξει οìτι πληροί τα κριτηìρια στα οποιìα η αυτοìματη απαìντηση της εφαρμογηìς ηìταν αρνητικηì.

3) Οìτι θα ακολουθηìσει από την αρμοìδια υπηρεσιìα του Ιδρυìματος του φοιτητή εìλεγχος για το ακαδημαϊκό κριτηìριο της δραìσης (δηλαδηì, οìτι ο φοιτητηìς εìχει εξεταστεί επιτυχωìς στα μισά μαθηìματα του προηγουìμενου ακαδημαϊκού εìτους για το οποιìο αιτειìται το επιìδομα).


Ενημεìρωση του δικαιουìχου για την πορειìα αξιολοìγησης της αιìτησης.

Ο δικαιουìχος ενημερωìνεται για την εξεìλιξη της αξιολοìγησης της αιìτησης που εìχει υποβαìλει, με βαìση τις ενεìργειες της αρμοìδιας υπηρεσιìας του Ιδρυìματος του.

• Εφοìσον οìλοι οι αυτοìματοι εìλεγχοι στην αιìτηση ειìναι θετικοί και δεν χρειαìζεται να προσκομιìσει δικαιολογητικά και πιστοποιητικαì, τοìτε με την ολοκληìρωση του ελεìγχου του ακαδημαϊκού κριτηριìου, ενημερωìνεται εαìν η αιìτηση εγκριìνεται ή απορριìπτεται.

• Εφοìσον με βαìση τα στοιχειìα που ειìχε δηλωìσει στην αιìτηση ή με βαìση τους αυτοìματους ελεìγχους της ΑΑΔΕ χρειαìζεται να προσκομιìσει δικαιολογητικά και πιστοποιητικαì, τοìτε ενημερωìνεται μετά την ληìξη οìλων των απαραιìτητων ελεìγχων, εαìν η αιìτηση εγκριìνεται ή απορριìπτεται.

Σε καìθε περιìπτωση, μπορεί να παρακολουθεί την τρεìχουσα καταìσταση αξιολοìγησης της αιìτησης του, μεìσα από την εφαρμογή του Στεγαστικού Επιδοìματος.

Μοìλις μιìα αιìτηση εγκριθεί ή απορριφθειì, ο αιτωìν λαμβαìνει σχετική ειδοποιìηση με email στη διευìθυνση email που εìχει δηλωìσει. Ο αιτωìν εìχει προìσβαση στα αναλυτικά αποτελεìσματα των ελεìγχων μεìσα από την εφαρμογή του Στεγαστικού Επιδοìματος.


Πηγή: alfavita.gr

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση