iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018
Παιδικός σταθμός, βρεφονηπιοκόμος

Προσλήψεις προσωπικού σε παιδικούς-βρεφονηπιακούς σταθμούς


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Πρόσληψη συνολικά 61 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοινώνει η ΔΟΠΑΦΜΑΗ προκειμένου να καλυφθούν εποχικές ή παροδικές ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής - Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου», που εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης.

Η προκήρυξη μαζί με το παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου βρίσκεται αναρτημένη :

- Στα γραφεία της Υπηρεσίας (ΔΟΠΑΦΜΑΗ).

- Στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.dopafmai.gr)

- Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.Heraklion.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ.6 (www.asep.gr), συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο κτίριο του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, Μάρκου Παπαδοπούλου 4 Τ.Κ 71202 και ώρες από 08.30 έως 13.30).

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από 12/07/2017 ημέρα Τετάρτη μέχρι και 21/07/2017 ημέρα Παρασκευή.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση