iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017
ΠΤΥΧΙΟ

Γιατί καθυστερεί η αναγνώριση πτυχίων ξένων Πανεπιστημίων;


Με αφορμή πολυάριθμες καταγγελίες που περιήλθαν στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. για καθυστερήσεις στη διαδικασία αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης (Π.Δ.38/2010) διενεργήθηκε έλεγχος στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων και στο αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων (πρώην Τμήμα Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων) που υπάγεται στο Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η έκθεση των Επιθεωρητών αναφέρει τα εξής:

Το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων (εφεξής ΣΑΕΠ), όπως προβλέπει το Π.Δ. 38/2010, είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση των αποφάσεων αναγνώρισης των επαγ- γελματικών προσόντων και της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης. Με το νέο Οργανισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Π.Δ. 114/2014, ΦΕΚ 181 Α ́) δημιουργήθηκε το υπαγόμενο στο Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, το οποίο μεταξύ άλλων, είναι αρμόδιο για τη «διαμόρφωση και για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού δικαίου στους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, δια βίου μάθησης...». Στην εν λόγω διάταξη του ΠΔ 114/2014 δεν αναφερόταν αρχικά ρητώς η αρμοδιότητα του ανωτέρω Τμήματος για τη γραμματειακή υποστήριξη στο Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων και της επεξεργασίας, προετοιμασίας και εισαγωγής σε αυτό των φακέλων των αιτούντων. Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα προστέθηκε το Δεκέμβριο του 2014 με το άρθρο 71 παρ. 4 του ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258/08-12-2014).

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο  εντός έξι μηνών,και των αιτήσεων αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων εντός τριών μηνών, από τη συμπλήρωση του φακέλου του αιτούντος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Από την εξέταση των καταγγελιών προέκυψε ότι από την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων στο ΣΑΕΠ, μέχρι τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ήταν 35 μήνες (1049 μέρες) και ο ελάχιστος σχεδόν 8 μήνες (235 ημέρες).

Δεδομένου ότι το αντικείμενο του παρόντος ελέγχου αφορούσε στο χρονικό διάστημα από 01/01/2013 έως 30/10/2015 το κλιμάκιο ελέγχου του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ζήτησε τη χορήγηση στοιχείων στους υπηρεσιακούς παράγοντες που προΐσταντο κατά την εξεταζόμενη περίοδο των αρμόδιων οργανικών μονάδων.

Ωστόσο στοιχεία χορηγήθηκαν μόνο από την πρώην Δ/ντρια Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία αφορούν την περίοδο που αυτή ασκούσε τα σχετικά καθήκοντα.

Σύμφωνα με την πρώην Προϊσταμένη της Δ/νσης Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Κατόπιν θέσπισης της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, ο αριθμός των αιτήσεων αναγνώρισης αυξήθηκε με ραγδαίους ρυθμούς. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι ο αριθμός των εισερχομένων εγγράφων στο Τμήμα Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων ανήλθε: τη δεκαετία 2000-2010 μόλις σε 3.862, το 2011 σε 3.187, το 2012 και το 2013 (ήτοι μετά τη θέση σε ισχύ του ν.4093/2012, όπως τροποποιήθηκε) σε 4.791 (δηλ. υπερδιπλασιάστηκαν). Με τον όρο «εισερχόμενα έγγραφα» δεν εννοείται εισερχόμενες αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας, αλλά η συνολική αλληλογραφία του Τμήματος».

Όσον αφορά τον αριθμό των αιτήσεων, μας ανέφερε ότι: «...υφίσταντο 1316 φάκελοι που δεν είχαν εισαχθεί στο Συμβούλιο, εκ των οποίων 666 ήταν έτοιμες υποθέσεις προς εισαγωγή σύμφω- να με τα από 17-10-2014 και 23-10-2014 ηλεκτρονικά μηνύματα προς τον Πρόεδρο του ΣΑΕΠ από τον Προϊστάμενο του Τμήματος. Είχαν δε εξεταστεί από το ΣΑΕΠ 521 φάκελοι, οι οποίοι ήταν σε εκκρεμότητα για διάφορους λόγους, όπως γιατί τους είχαν επιβληθεί αντισταθμιστικά μέτρα ή ο φάκελος είχε σταλεί σε εμπειρογνώμονα... Συνεπώς, το διάστημα έως 29-10-2014 δεν υπήρχε αδικαιολόγητη διοικητική καθυστέρηση εξέτασης φακέλων, παρόλο τον όγκο δουλειάς που είχε να αντιμετωπίσει η υπηρεσία».

Tο γεγονός ότι στις 23-10-2014 ήταν έτοιμες προς συζήτηση εξακόσιες εξήντα έξι (666) υποθέσεις προκύπτει και από το σχετικό e-mail του τότε Προϊσταμένου του Τμήματος Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων προς τον τ. Πρόεδρο του ΣΑΕΠ. Σε αυτό επισυνάπτεται σχέδιο ημερήσιας διάταξης, στο οποίο απαριθμούνται οι 666 αιτήσεις προς συζήτηση με τα ονοματεπώνυμα των αιτηθέντων και τα ονοματεπώνυμα των εισηγητών για κάθε περίπτωση. Εξάλλου, στο από 17-10-2014 e-mail του Προϊσταμένου του Τμήματος προς τον πρόεδρο του ΣΑΕΠ επισημαίνεται η ανάγκη να εξεταστούν το συντομότερο δυνατόν οι εκκρεμείς υποθέσεις, ενόψει της επικείμενης εκείνη την περίοδο εφαρμογής του νέου Οργανισμού του ΥΠΑΙΘ και της αναμενόμενης ανασυγκρότησης του ΣΑΕΠ.

Να σημειωθεί ότι με το ν.4310/2014 και, συγκεκριμένα, την παράγραφο 3 του άρθρου 71 καταργήθηκε η συγκρότηση του Συμβουλίου (Δεκέμβριος 2014) και προβλέφθηκε η επανασυγκρότησή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 56, όπως αυτό αντικαταστάθηκε. Το ΣΑΕΠ συγκροτήθηκε με την αριθμ. 6114/Κ4/15-01-2015 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 26/ΥΟΔΔ/22-01-2015).

Η πρώην Δ/ντρια Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε επισημάνει στο από 02-04-2014 Ενημερωτικό Σημείωμα προς το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ότι ο αριθμός των εισερχομένων εγγράφων ανερχόταν σε 1400, εκ των οποίων 353 αποτελούσαν νέες αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων. Στο εν λόγω Ενημερωτικό

Σημείωμα είχε επισημανθεί ότι αναμενόταν να αυξηθεί ακόμη περισσότερο ο ήδη αυξημένος διοικητικός φόρτος της υπηρεσίας και για το λόγο αυτό ζητούνταν η άμεση ενίσχυση της υπηρεσίας με τουλάχιστον τέσσερις επιπλέον υπαλλήλους. Με νεότερο Ενημερωτικό


Σημείωμα (από 23-09-2014) η πρώην Δ/ντρια Ευρωπαϊκής Ένωσης απευθύνθηκε στον Υπουργό αναλύοντας τις δυσχέρειες που αντιμετώπιζε το ΣΑΕΠ στη λειτουργία του. Οι κυριότερες εξ' αυτών ήταν:

- η υποστελέχωση και η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού

- η παραπομπή της πλειονότητας των αιτήσεων σε ειδικούς επιστήμονες ή τριμελείς επιτροπές, γεγονός που επέφερε μεγάλη χρονική καθυστέρηση

- η αύξηση του αριθμού των αιτήσεων των αποφοίτων κολλεγίων,συνεπεία του νέου θεσμικού πλαισίου

- πληθώρα ενεργειών εκ μέρους των εισηγητών κατά τη διαχείριση των φακέλων (έλεγχος & καταγραφή δικαιολογητικών, ενημερώσεις ενδιαφερομένων, αλληλογραφία με τις εκδούσες αρχές ημεδαπής ή αλλοδαπής, αλληλογραφία με ειδικούς επιστήμονες, σύγκριση προγραμμάτων σπουδών ημεδαπών και αλλοδαπών πανεπιστημίων)

- αδυναμία, κατά κανόνα, του ΣΑΕΠ να σχηματίσει ίδια άποψη σε πρωτοείσακτες υποθέσεις αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων, αναφορικά με τυχόν ελλείψεις στα προ- γράμματα σπουδών των ενδιαφερομένων και να αποφασίσει την υποβολή τους σε σχετική γραπτή δοκιμασία, χωρίς τη συνδρομή αρμόδιων γνωμοδοτικών οργάνων (τριμελής γνωμοδοτική επιτροπή ή ειδικός επιστήμονας)

- μεγάλη καθυστέρηση ή ακόμη και αδυναμία συνεργασίας των τριμελών επιτροπών ή των ορισθέντων ειδικών επιστημόνων με την υπηρεσία.

Μία επιπρόσθετη δυσκολία στη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων

τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία επισημάνθηκε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από την πρώην Δ/ντρια Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η αδυναμία εφαρμογής της ΥΑ 48066/ΙΑ/31-3-2014 (ΦΕΚ 896 Β ́), η οποία ρύθμιζε τα θέματα της γραπτής δοκιμασίας. Στο εν λόγω Ενημερωτικό Σημείωμα, επισημαινόταν ότι η υπηρεσία αδυνατούσε πλήρως να εφαρμόσει την εν λόγω ΥΑ και προτεινόταν να ενισχυθεί η υποδομή της νέας υπηρεσίας, η οποία βάσει του καινούριου Οργανισμού θα χειριζόταν το αντικείμενο. Προτεινόταν, μάλιστα, να εξεταστεί το ενδεχόμενο μεταφοράς προσωπικού από τον ΔΟΑΤΑΠ, προκειμένου να μπορέσει η αρμόδια υπηρεσία να ανταποκριθεί στο έργο της.

Πηγή:esos.gr

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση