iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017
εταιρείες κινητής τηλεφωνίας

Λίστα κακοπληρωτών ετοιμάζουν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Λίστα κακοπληρωτών ετοιμάζουν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας προκειμένου να ελέγχονται καλύτερα οι πελάτες εκείνοι που μετακομίζουν από εταιρεία σε εταιρεία ανά τρίμηνο αφήνοντας σημαντικά χρέη στην προηγούμενη. 

Όπως αναφέρει το Euro2day.gr, από τις αρχές του νέου έτους ξεκινά τη λειτουργία του ο κοινός φορέας «εκτίμησης πιστωτικού κινδύνου» που δημιούργησαν οι τέσσερις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην κινητή τηλεφωνία.

Οι Cosmote, Vodafone, Wind Hellas και Cyta Hellas κατέχουν από 25% στην «ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ - Φορέας Εκτίμησης Φερεγγυότητας Τηλεπικοινωνιών» ΙΚΕ που ιδρύθηκε πριν από λίγους μήνες, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Όπως αναφέρεται στο καταστατικό, «σκοπός της εταιρείας είναι η σύσταση και λειτουργία κοινού αρχείου με δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς (ασυνέπειας) συνδρομητών - πελατών (φυσικών ή νομικών προσώπων) των συμβαλλομένων εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος φερεγγυότητας του υποψηφίου πελάτη για νέα σύνδεση κινητής τηλεφωνίας, καθώς και κάθε συναφής με τα παραπάνω σκοπός».

Η νέα εταιρεία θα λειτουργεί στην ουσία υπό την ομπρέλα της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ) η οποία είχε ενημερώσει πως «με την σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προτίθεται να προχωρήσει σε σύσταση φορέα εκτίμησης πιστωτικού κινδύνου στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας».

Στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας υποστηρίζουν πως η ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ «θα διαχειρίζεται σύστημα ανταλλαγής πληροφόρησης σχετικά με συνδρομητές των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, οι οποίοι δεν εκπληρώνουν σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις για σημαντικό χρονικό διάστημα». Προσθέτουν πως «η ανταλλαγή της πληροφόρησης θα έχει αμιγώς γνωμοδοτικό χαρακτήρα και δεν θα συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό του συνδρομητή από το αγαθό της τηλεπικοινωνίας».

Στις εταιρείες θέλουν να αποφύγουν με κάθε τρόπο τον χαρακτηρισμό «τηλεπικοινωνιακός Τειρεσίας» και επισημαίνουν πως στη λίστα της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ θα περιλαμβάνονται ελάχιστα στοιχεία. Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει το όνομα, τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, τη διεύθυνση και την οφειλή όσων θεωρούνται κακοπληρωτές. Μάλιστα θα περιλαμβάνονται μόνο οφειλές άνω των 200 ευρώ που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, δηλαδή έχει παρέλθει περίοδος τριών μηνών από την ημερομηνία πληρωμής.

Με βάση και την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την οποία απέκτησαν οι εταιρείες τη δυνατότητα δημιουργίας της λίστας κακοπληρωτών, «οι πάροχοι θα πρέπει να ενημερώνουν μέσω σχετικού εντύπου που υπογράφει ο συνδρομητής με σχετικό γενικό όρο και σε λογαριασμό που αποστέλλεται στον συνδρομητή· σε κάθε δε περίπτωση θα πρέπει να ενημερώνουν το υποκείμενο μέσω της αποστολής του επόμενου λογαριασμού του ή/και μέσω σύντομου γραπτού μηνύματος στο κινητό του τηλέφωνο (SMS) ότι η οφειλή του κατέστη ληξιπρόθεσμη και ότι πλέον ο πάροχος έχει δικαίωμα και θα διαβιβάσει το στοιχείο αυτό στο κοινό αρχείο».

Στην απόφαση επισημαίνεται ότι αναφορικά με «δεδομένα συνδρομητών, οι οποίοι αρνήθηκαν να προβούνσε διακανονισμό εξόφλησης της οφειλής τους, δεδομένου ότι η άρνηση αυτή μπορεί να οφείλεται σε νόμιμους λόγους (π.χ. αμφισβήτηση λογαριασμού), οι πάροχοι απαγορεύεται να καταχωρούν στο Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφόρησης τη σχετική πληροφορία προτού διερευνηθεί η εν λόγω αμφισβήτηση, ήτοι η καταχώριση δεδομένων συνδρομητών που έχουν νομίμως αμφισβητήσει τις οφειλές τους επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που ο πάροχος έχει απορρίψει με συγκεκριμένα στοιχεία τη σχετική αμφισβήτηση με έγγραφη επιστολή του προς το συνδρομητή και η αμφισβήτηση δεν έχει αχθεί ενώπιον δικαστηρίου».

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση