iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017
Ιδιωτικό σχολείο

Οι διατάξεις για τα Ιδιωτικά Σχολεία όπως ψηφίστικαν στη Βουλή


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Τα άρθρα 28 και 29  έλαβαν οι ρυθμίσεις για τα Ιδιωτικά Σχολεία , που ψηφίστηκαν, κατά πλειοψηφία, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Οι διατάξεις  θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν  στην Ολομέλεια της Βουλής στις 28, 29 και 30 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα οι διατάξεις , όπως ψηφίστηκαν στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, έχουν ως εξής:


Αìρθρο 28Ρυθμιìσεις για την Ιδιωτική Εκπαιìδευση

1. Μετά το αìρθρο 29 του ν. 682/1977 (Α ì244), οìπως εì- χει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του αìρθρου 11 του ν.1035/1980 (Α ́ 60), προστιìθεται αìρθρο 30, ως εξηìς:«Αìρθρο 30

Σχεìση εργασιìας, διαìρκεια συìμβασης-λυìση σχεìσης εργασιìας

1. Οι διδαìσκοντες στα ιδιωτικά σχολειìα εκπαιδευτικοιì, υπηρετουìν με σχεìση εργασιìας ορισμεìνου ή αοριìστου χροìνου κατά τα οριζοìμενα στις εποìμενες παραγραìφους.

2. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί προτειìνονται προς προìσληψη από τον ιδιοκτηìτη του ιδιωτικού σχολειìου και μετά την εìγκριση της προìτασης από το Διευθυντή της οικειìας Διευìθυνσης συναìπτουν συìμβαση ορισμεìνου χροìνου, η οποιìα αρχιìζει την ημεìρα παροχηìς των υπηρεσιωìν από τον εκπαιδευτικό και ληìγει την 31η Αυγουìστου του δευìτερου εìτους από την προìσληψή του. Κατά τη ληìξη της διετιìας ο ιδιοκτηìτης μπορεί να καταγγειìλει τη συìμ- βαση. Μετά την παìροδο της διετιìας και εφοìσον η συìμβαση δεν καταγγελθεί κατά τα ανωτεìρω, μετατρεìπεται αυτοδικαιìως σε συìμβαση αοριìστου χροìνου.

3. Η συìμβαση αοριìστου χροìνου ειìναι δυνατοìν να καταγγελθεί μοìνο για τους παρακαìτω λοìγους:

α) Εαìν ο εργοδοìτης επικαλειìται και αποδεικνυìει επαρκωìς αιτιολογημεìνη διαταραχή του εκπαιδευτικού κλιìμα- τος στο σχολειìο λοìγω αδυναμιìας συνεργασιìας εργοδοì- τη-εκπαιδευτικουì.

β) Καταìργηση σχολειìων.

γ) Καταìργηση ταìξεων και τμημαìτων ταìξεων. Στην περιìπτωση αυτή ειìναι επιτρεπτή η αποìλυση αυτωìν που εì- χουν τη μικροìτερη προϋπηρεσιìα στην εκπαιìδευση και μηδενιìζεται το ωραìριό τους. Από τις απολυìσεις αυτεìς εξαιρουìνται οι διδαìσκοντες που ειìναι και ιδιοκτηìτες των σχολειìων.

δ) Συμπληìρωση του 70ού εìτους της ηλικιìας των εκπαιδευτικωìν.

ε) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί απολυìονται από τον ιδιοκτηìτη του σχολειìου στο οποιìο υπηρετουìν λοìγω:

αα) σωματικηìς ή πνευματικηìς ανικανοìτητας που διαπιστωìνεται από την οικειìα κατά τοìπο πρωτοβαìθμια υγειονομική επιτροπή του Δημοσιìου και, υìστερα από εìνσταση του ενδιαφερομεìνου, από τη δευτεροβαìθμια υγειονομική επιτροπή του Δημοσιìου,

ββ) συμπληìρωσης του χροìνου υπηρεσιìας που θεμελιωìνει δικαιìωμα προς ληìψη πληìρους συìνταξης από φορεìα ασφαìλισης των ιδιωτικωìν εκπαιδευτικωìν. Σε αυτή την περιìπτωση, η λυìση της σχεìσης εργασιìας επεìρχεται κατά τη ληìξη του διδακτικού εìτους,

γγ) επιβοληìς της πειθαρχικηìς ποινηìς της αποìλυσης από το οικειìο πειθαρχικό συμβουìλιο,

δδ) ανεπαìρκειας ως προς την εκτεìλεση των καθηκοìντων τους, η οποιìα διαπιστωìνεται από το οικειìο υπηρεσιακό συμβουìλιο και στηριìζεται σε δυìο τουλαìχιστον Υπηρεσιακεìς εκθεìσεις που συνταìσσονται από τον αρμοìδιο Διευθυντή Εκπαιìδευσης και αφορουìν δυìο τουλαìχιστον συνεχοìμενα διδακτικά εìτη.

4. Κατά τη διαìρκεια της συìμβασης εργασιìας αοριìστου χροìνου, η συìμβαση μπορεί να καταγγελθεί από τον ιδιοκτηìτη για τους περιοριστικά αναφεροìμενους στην παραìγραφο 3 λοìγους.

5. Ο ιδιωτικοìς εκπαιδευτικοìς εκπιìπτει αυτοδικαιìως της υπηρεσιìας, εαìν καταδικαστεί με αμεταìκλητη αποìφαση σε ποινή συνεπαγοìμενη αποìλυση για τους δημοσιìους υπαλληìλους.

6. Οι αποχωρουìντες ιδιωτικοί εκπαιδευτικοιì, λοìγω συμπληρωìσεως του συνταìξιμου χροìνου ή του 70ού εìτους της ηλικιìας τους, δικαιουìνται αποζημιìωση ιìση προς το ημισυ της προβλεποìμενης στην παραìγραφο 4 για την περιìπτωση καταγγελιìας της συìμβασης εργασιìας.

7. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί απολυοìμενοι εξαιτιìας ανεπαìρκειας ως προς την εκτεìλεση των καθηκοìντων τους, η οποιìα διαπιστωìνεται από το οικειìο υπηρεσιακό συμβουìλιο ή εξαιτιìας επιβοληìς της πειθαρχικηìς ποινηìς της αποìλυσης, δεν δικαιουìνται αποζημιìωση.

8. Μοìνιμοι εκπαιδευτικοί της δημοìσιας εκπαιìδευσης, αìλλοι μοìνιμοι δημοìσιοι υπαìλληλοι, υπαìλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. και συνταξιουìχοι, οι οποιìοι δεν μετεìχουν σε φορειìς ελεìγχου των ιδιωτικωìν σχολειìων, δυìνανται να απασχολουìνται στην ιδιωτική εκπαιìδευση, εφοìσον υπαìρχει εìλλειψη στην Επετηριìδα Ιδιωτικηìς Εκπαιìδευσης και στην αντιìστοιχη ειδικοìτητα.

9. Η σχεìση εργασιìας μεταξύ του ιδιοκτηìτη ιδιωτικού σχολειìου και του ιδιωτικού εκπαιδευτικού λυìεται με το θαìνατο, την εìκπτωση, την αποδοχή παραιìτησης και την αποìλυση, για την οποιìα εκδιìδεται πραìξη του αρμοìδιου Διευθυντή Εκπαιìδευσης. Στις περιπτωìσεις απολυìσεων ιδιωτικωìν εκπαιδευτικωìν, το αρμοìδιο κατά περιìπτωση Υπηρεσιακό Συμβουìλιο (ΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΠΕ, ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣ- ΔΕ), επιβεβαιωìνει εαìν η συìμβαση εργασιìας καταγγεìλθηκε νομιìμως, διαπιστωìνει εαìν η καταγγελιìα ειìναι καταχρηστική ή μη και εισηγειìται σχετικά με την αποìλυση στον αρμοìδιο Διευθυντή Εκπαιìδευσης, ο οποιìος εìχει δεìσμια αρμοδιοìτητα να εκδωìσει διαπιστωτική πραìξη, συìμφωνη με την εισηìγηση του οικειìου Υπηρεσιακού Συμβουλιìου. Απολυìσεις ιδιωτικωìν εκπαιδευτικωìν, με οποιαδηìποτε σχεìση εργασιìας, που λαμβαìνουν χωìρα χωριìς την προβλεποìμενη κατά τα ανωτεìρω πραìξη του οικειìου Υπηρεσιακού Συμβουλιìου ειìναι αìκυρες.

10. Παραιìτηση ιδιωτικού εκπαιδευτικού κατά τη διαìρκεια του διδακτικού εìτους επιτρεìπεται μοìνο με τη συναιìνεση του ιδιοκτηìτη ή για αποχρωìντα λοìγο εκτιμωìμενο από τον οικειìο Διευθυντή Εκπαιìδευσης. Η παραιìτηση, για να θεωρειìται εìγκυρη, πρεìπει να υποβαìλλεται από τον εκπαιδευτικό αυτοπροσωìπως στο ιδιωτικό σχολειìο και εντοìς 5 ημερωìν στον Διευθυντή εκπαιìδευσης. Η αποδοχή αυτηìς κοινοποιειìται αμεìσως προς τον ιδιοκτηìτη, ο οποιìος υποχρεουìται εντοìς πεìντε (5) ημερωìν να υποβαìλει προìταση για το διορισμό αντικατασταìτη. Ο παραιτηθειìς δεν μπορεί να αποχωρηìσει από το σχολειìο πριν από την αναìληψη των καθηκοìντων του αντικατασταìτη του, εκτοìς εαìν παρηìλθε μηìνας από την υποβολή της παραιìτησηìς του και δεν του εìγινε κοινοποιìηση της αποδοχηìς της. Οι διοριζοìμενοι στη δημοìσια εκπαιìδευση, ως μοìνιμοι ή ως αναπληρωτεìς, ιδιωτικοί εκπαιδευτικοιì, λογιìζονται αυτοδικαιìως παραιτουìμενοι από το ιδιωτικό σχολειìο στο ο- ποιìο υπηρετουìν, μοìλις αναλαìβουν υπηρεσιìα στη δημοìσια εκπαιìδευση.

11. Η αποìλυση των ιδιωτικωìν εκπαιδευτικωìν εξαιτιìας πειθαρχικού παραπτωìματος, ανεπαìρκειας ή νοìσου, επεìρχεται από την κοινοποιìηση της οικειìας πραìξης στον ιδιωτικό εκπαιδευτικοì.»

2. Η παρ. 2 του αìρθρου 4 του ν. 682/1977 (Α ́ 244) αντικαθιìσταται, ως ακολουìθως:

«2. Παρεìκκλιση ως προς το ωρολοìγιο προìγραμμα διδασκαλιìας και προìσθετες εκπαιδευτικεìς δραστηριοìτητες πεìραν του ωρολογιìου προγραìμματος, ιδιìως ενισχυτική διδασκαλιìα, προìσθετη διδακτική στηìριξη, ενιìσχυση της γλωσσομαìθειας κ.λπ. επιτρεìπονται, κατοìπιν ελεìγχου νομιμοìτητας ως προς το προìγραμμα σπουδωìν και το παιδαγωγικό περιεχοìμενο της διδασκαλιìας από την κατά περιìπτωση αρμοìδια Διευìθυνση Πρωτοβαìθμιας ή Δευτεροβαìθμιας Εκπαιìδευσης του Υπουργειìου Παιδειìας, Εìρευνας και Θρησκευμαìτων. Οι προϋποθεìσεις για την παρεìκκλιση και τις προìσθετες εκπαιδευτικεìς δραστηριοìτητες πεìραν του ωρολογιìου προγραìμματος ειìναι οι ακοìλουθες:

αα) Το ανωìτατο οìριο του εβδομαδιαιìου ωρολογιìου προγραìμματος διδασκαλιìας των ιδιωτικωìν σχολειìων δε μπορεί να υπερβαιìνει τις σαραìντα (40) ωìρες για οìλες τις ταìξεις,

ββ) Το εβδομαδιαιìο ωρολοìγιο προìγραμμα διδασκαλιìας (ΕΩΠΔ) αποφασιìζεται το πρωìτο δεκαηìμερο του Σεπτεμβριìου από τον/την Διευθυντηì/ντρια του σχολειìου σε συνεργασιìα με το συìλλογο διδασκοìντων και τον υπευìθυνο σχολικό συìμβουλο. Το ΕΩΠΔ βασιìζεται σε παιδαγωγικά κριτηìρια κατά τη συγκροìτησή του και υποβαìλλεται σε τριìα αντιìγραφα στον αρμοìδιο σχολικό συìμβουλο για θεωìρηση, ο οποιìος επιστρεìφει εìνα αντιìγραφο στο σχολειìο και εìνα στεìλνει για ενημεìρωση στον οικειìο Διευθυντή Εκπαιìδευσης,

γγ) Η παρεìκκλιση αφορά οìλους τους μαθητεìς της ταìξης ή των ταìξεων για τις οποιìες χορηγειìται. Στην οικειìα Διευìθυνση Εκπαιìδευσης δηλωìνεται καìθε ειìδους προαιρετική σχολική δραìση (παρεìκκλιση) μη προβλεποìμενη από το ισχυìον ωρολοìγιο προìγραμμα (Β ì1324 /2016), κατά τα ανωτεìρω μαζί με τον αριθμό των τμημαìτων, των μα- θητωìν και των διδασκοìντων,

δδ) Για τα ιδιωτικά Νηπιαγωγειìα η εìγκριση παρεìκκλισης χορηγειìται με διαδικασιìα αντιìστοιχη αυτηìς που προ- βλεìπεται για τα ιδιωτικά Δημοτικά Σχολειìα, οìπως αυτή καθοριìστηκε με την παρουìσα και οι διδαìσκοντες θα πρεìπει να εìχουν τα τυπικά προσοìντα που προβλεìπονται από τη σχετική κειìμενη νομοθεσιìα.»

3. Το εδαìφιο β ́ της παρ. 4 του αìρθρου 27 του ν. 682/1977 (Α ì244), οìπως προστεìθηκε με την παρ. 14 του αìρθρου 47 του ν. 3848/2010 (Α ́ 71), αντικαθιìσταται, ως εξηìς:

«β) Σε περιìπτωση καταìργησης ταìξεων ή τμημαìτων, καθωìς και σε αν οι ωìρες διδασκαλιìας ενοìς μαθηìματος δεν επαρκουìν προκειμεìνου οι εκπαιδευτικοί να καλυìψουν το ωραìριο του διοριστηριìου τους, ανατιìθενται στους εν λ γω εκπαιδευτικουìς, αìλλες σχολικεìς δραìσεις και δραστηριοìτητες συìμφωνα με τις πραγματικεìς αναìγκες της σχολικηìς μοναìδας, οìπως ιδιìως, ενισχυτική διδασκαλιìα, προìσθετη διδακτική στηìριξη, ενιìσχυση της γλωσσομαìθειας, συντονισμοìς κλαìδου ή αìλλης ομαìδας εκπαιδευτικωìν, διοργαìνωση αθλητικωìν, πολιτιστικωìν, καλλιτεχνικωìν και αìλλων δραìσεων, αναìθεση ωρωìν ως υπευθυìνων εργστηριìων ή διοικητικό εìργο, προκειμεìνου να συμπληρωìσουν το υποχρεωτικό τους ωραìριο.»


Αìρθρο 29


Ρυθμιìσεις για τις αìδειες των ιδιωτικωìν σχολειìωνπρωτοβαìθμιας και δευτεροβαìθμιας εκπαιìδευσης

Στο τεìλος της περιìπτ. 5 της υποπαρ. Θ.18 της παρ. Θ του αìρθρου πρωìτου του ν.4093/2012 (Α ì222) προστιìθενται εδαìφια ως εξηìς:

«Τα ιδιωτικά σχολειìα πρωτοβαìθμιας και δευτεροβαìθμιας εκπαιìδευσης με ισχυìουσα αìδεια ιìδρυσης και λειτουργιìας, που εκδοìθηκε δυναìμει της δηìλωσης του ν. 1599/1986 (Α ́ 75) της προηγουìμενης περιοìδου, υποβαìλλουν υποχρεωτικά εìως 30/09/2016 αιìτημα τροποποιìησης για ελλειìψεις ηì/και μεταβολεìς στις κτιριολογικεìς προϋποθεìσεις, που εìχουν επεìλθει από το χρονικό διαìστημα της αδειοδοìτησηìς τους εìως και σηìμερα. Αν τα ιδιωτικά σχολειìα πρωτοβαìθμιας και δευτεροβαìθμιας εκπαιìδευσης δεν καταθεìσουν εμπροìθεσμα το αιìτημα τροποποιìησης για ελλειìψεις ηì/και μεταβολεìς, ανακαλειìται η αìδειά τους συìμφωνα με την περιπτ. 1β' της υποπαρ. Θ4 της παρ. Θ του αìρθρου πρωìτου του ν. 4093/2012 (Α ́ 222). Με αποì- φαση του Υπουργού Παιδειìας, Εìρευνας και Θρησκευμαìτων καθοριìζεται η διαδικασιìα υποβοληìς της αιìτησης καθωìς και καìθε άλλη σχετική́ λεπτομέρεια.

Πηγή: esos.gr

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση