iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης

Πληθώρα θεμάτων στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης


Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).


Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και μετις διατάξειςτουΝ. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:Α. Ανακοινώσεις Προέδρου Β. Ανακοινώσεις ΠεριφερειάρχηΓ. Απάντηση σε ερωτήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων κ.κ.:α) Μαρκογιαννάκη Αλέξανδρου με θέμα: «Διακοπή εργασιών του έργου της παράκαμψης Τοπολίων» β) Σπυρόπουλου Γεωργίου με θέμα: «νομοσχέδιο για το ξεπούλημα του ελληνικού πλούτου».


1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ1.1 Τροποποίηση Σχεδίου δράσης ΠΚ έτους 2016, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 133834/20-07-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.

-(εισηγήτρια η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).


1.2Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.  134569/20-07-2016 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών.

- (εισηγητής ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Παπαδάκης Γεώργιος).


2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ2.1 Ψήφιση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού  ΠΚ έτους 2016, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.


2.2 Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΚ Β΄ τριμήνου έτους 2016, σύμφωνα με την αριθμ. 551/16 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.


- (εισηγήτρια των αριθμ. 2.1 και 2.2 θεμάτων η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνουκα Μαρία Λιονή).


2.3 Συμμετοχή - συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης σε διεθνείς οργανισμούς, στο πλαίσιο της πολιτικής της εξωστρέφειας και των διεθνών συνεργασιών της, σύμφωνα με την από 1-07-2016 εισήγηση του ΠΣ κ. Γιώργου Αλεξάκη.

- (εισηγητής ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων κ. Αλεξάκης Γιώργος).


2.4 Σύσταση πενταμελούς επιτροπής διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4386/2016(ΦΕΚ 83Α): «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

- (εισηγητής ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης).


2.5 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στην Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2016-2020, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοίκησης ΠΚ.

- (εισηγήτρια η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα Ελευθερίου Χρύσα)


3. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ3.1 Αποδοχή υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020 «ThinkNature»-«Development of a multistakeholder dialogue platform and Think Tank to promote Innovation with Nature based solutions-Ανάπτυξη πολύπλευρου διαλόγου και νοοτροπίας για την προώθηση της καινοτομίας σχεδιασμού, με φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις», σύμφωνα με την εισήγηση  της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.


3.2 Αποδοχή υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020 «SCREEN»-«Synergic Circular Economy Across European Regions-Σε συνεργασία οι Ευρωπαϊκές Περιφέρειες για την Ανάπτυξη της Κυκλικής Οικονομίας», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

- (εισηγήτρια των αριθμ. 3.1 και 3.2 θεμάτων η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κα Χατζηγιάννη Ελένη)


4. ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ4.1 Χορήγηση αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου.


4.2 Τροποποίηση της άδειας υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου στο όνομα του Ζαφείρη Χριστόφορου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 471-1/19-07-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ρεθύμνου.

- (εισηγήτρια των αριθμ. 4.1 και 4.2 η Γενική Διευθύντρια Ανάπτυξης κα Αντωνακάκη Μάρω).


5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ5.1 Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ - ΤΟΠΟΛΙΑ - ΜΥΛΟΙ - ΕΛΟΣ - ΒΑΘΗ - ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» (ΕΣΠΑ 2014-2020), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.


- (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ Βουλγαράκης Απόστολος)


5.2 Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Mινώα Πεδιάδας, για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας με Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε., για τη  επίβλεψη του έργου: «Δημοτικός βρεφονηπιακός σταθμός Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας», σύμφωνα μετο αριθμ. πρωτ. 134599/20-07-2016  έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών.


   5.3 Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Mινώα Πεδιάδας, για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας με Π.Ε. Δασολόγο, για τη  μελέτη - επίβλεψη του έργου «Φυσιολατρική διαδρομή στο φαράγγι Αναποδάρη», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 134547/20-07-2016  έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών.

- (εισηγητής των αριθμ. 5.2 και 5.3 θεμάτων ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Παπαδάκης Γεώργιος).


6. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της αριθμ. 8/24-06-2016  συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.   - (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Πιτσούλης Γιώργος).

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση