iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018
φοιτητριες

“Πρωτιά” του γυναικείου φύλου στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Κυρίαρχο στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης φαίνεται πως είναι το γυναικείο φύλλο που πια, μοιάζει να έχει καταχτήσει κάθε «άβατο»!

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου  Παιδείας,  οι γυναίκες είναι περισσότερες τοìσο στο φοιτητικό πληθυσμό των Α.Ε.Ι., οìσο και στους αντιìστοιχους πτυχιουìχους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του esos.gr, από τους τακτικουìς φοιτητεìς/τριες των Πανεπιστημιìων, κατά μεìσο οìρο την τελευταιìα δωδεκαετιìα, το 40,9% ειìναι αìντρες και το 59,1% γυναιìκες, με τα ποσοστά στους πτυχιουìχους να διαμορφωìνονται σε 35,8% και 64,2% αντιìστοιχα.

Στο σύνολο των Πανεπιστήμιων, την τελευταιìα δωδεκαετιìα, ειìχαμε 350.179 πτυχιουìχους από τους οποιìους οι 125.530 ειìναι αìνδρες και οι 224.649 γυναιìκες. Δηλαδηì, εìχουμε 99.119 περισσοìτερες γυναιìκες πτυχιουìχους εìναντι των αντρωìν. Από τους τακτικουìς φοιτητεìς/τριες των Τ.Ε.Ι., κατά μεìσο οìρο την τελευταιìα δωδεκαετιìα, το 50,2% ειìναι αìντρες και το 49,8% γυναιìκες με τα ποσοστά στους πτυχιουìχους να διαμορφωìνονται σε 42,8% και 57,2% αντιìστοιχα.

-συìνολο των Τ.Ε.Ι., την τελευταιìα δωδεκαετιìα, ειìχαμε 197.696 πτυχιουìχους από τους οποιìους οι 84.555 ειìναι αìνδρες και οι 113.141 γυναιìκες. Δηλαδηì, εìχουμε 28.586 περισσοìτερες γυναιìκες πτυχιουìχους εìναντι των αντρωìν.  Στο συìνολο των Α.Ε.Ι. για τους τακτικουìς φοιτητεìς/τριες, κατά μεìσο οìρο την τελευταιìα δωδεκαετιìα, το 44,7% αìντρες και 55,3% γυναιìκες με τα ποσοστά στους πτυχιουìχους να διαμορφωìνονται σε 38,3% και 61,7% αντιìστοιχα.

Στο συìνολο των Α.Ε.Ι., την τελευταιìα δωδεκαετιìα, ειìχαμε 547.875 πτυχιουìχους από τους οποιìους οι 210.085 ειìναι αìνδρες και οι 337.790 γυναιìκες. Δηλαδηì, στο συìνολο των Α.Ε.Ι. την τελευταιìα δωδεκαετιìα εìχουμε 127.705 περισσοìτερες γυναιìκες πτυχιουìχο εìναντι των αντρωìν.


Λαμβαìνουν πτυχιìο καìθε χροìνο, κατά μεìσο οìρο, περιìπου πενηìντα χιλιαìδες (50.000) φοιτητεìς/τριες

Καìθε χροìνο, τα Α.Ε.Ι. δεìχονται περιìπου 70.000 με 80.000 νεìους/ες φοιτητεìς/τριες.

Ο συνολικοìς αριθμοìς των τακτικωìν φοιτητωìν/τριωìν μειωìθηκε κατά 15,7% από το μεìγιστο των 311.616 φοιτητωìν/τριωìν του 2005/06 στο ελαìχιστο των 262.753 φοιτητωìν/τριωìν του 2009/10 για να σταθεροποιηθεί την τελευταιìα πενταετιìα στο επιìπεδο των 270.000-280.000 φοιτητωìν/τριωìν.

Ωστοìσο, ο αριθμοìς των φοιτητωìν που εìχουν τελειωìσει τα προβλεποìμενα από το νοìμο εìτη σπουδωìν και οφειìλουν μαθηìματα εìχει διπλασιαστεί την τελευταιìα δωδεκαετιìα στα Πανεπιστηìμια και στα Τ.Ε.Ι.

Οìπως φαιìνεται από τα στοιχεία, η διαχρονική εξεìλιξη του τακτικού φοιτητικού πληθυσμού διαφοροποιειìται μεταξύ Πανεπιστημιìων και Τ.Ε.Ι.

Συγκεκριμεìνα, ο φοιτητικοìς πληθυσμοìς των Πανεπιστημιìων παραμεìνει περιìπου σταθεροìς στο επιìπεδο των 167.500 φοιτητωìν/τριωìν, την περιìοδο 2003/04- 2012/13, για να αυξηθεί κατά 7% τα τελευταιìα δυìο χροìνια στο επιìπεδο των 180.000.

Απεναντιìας, ο τακτικοìς φοιτητικοìς των Τ.Ε.Ι. μειωìνεται κατά 30% την περιìοδο 2003/04- 2009/10, από 139.097 σε 97.310, για να σταθεροποιηθεί στο επιìπεδο των 99.500 τα τελευταιìα δυìο χροìνια.

Μεταξύ των ιδρυμαìτων της τριτοβαìθμιας εκπαιìδευσης παρατηρουìνται σημαντικεìς διαφορεìς στα ποσοστά αποφοιìτησης. Ο μεìσος ρυθμοìς αποφοιìτησης, ο οποιìος ειìναι κριìσιμος παραìγοντας στην αυìξηση του αριθμού πτυχιουìχων Ανωìτατης Εκπαιìδευσης, παρουσιαìζει σχετική σταθεροìτητα την τελευταιìα εντεκαετιìα στα Α.Ε.Ι..

Συνολικαì, από το 2004 εìως το 2014 λαμβαìνουν πτυχιìο καìθε χροìνο, κατά μεìσο οìρο, περιìπου πενηìντα χιλιαìδες (50.000) φοιτητεìς/τριες που αντιστοιχεί περιìπου στο 66,6% των εισακτεìων καìθε εìτους.

Το ποσοστό οìμως των αποφοιìτων ανά εìτος, τα τελευταιìα χροìνια, ανεìρχεται στο 18% περιìπου του συνοìλου των ενεργωìν2 φοιτητωìν, με αποτεìλεσμα, οìπως αναφεìρθηκε, την ραγδαιìα αυìξηση του συνολικού αριθμού των φοιτητωìν/τριωìν πεìραν των κανονικωìν εξαμηìνων.

Για αυτή τη σχετικά χαμηλή επιìδοση στα εìγκαιρα ποσοστά αποφοιìτησης σημαντικό ροìλο εìχουν παραìγοντες, οìπως το οικονομικό και κοινωνικό περιβαìλλον της δημοσιονομικηìς κριìσης, τα προβληìματα διοιìκησης και διαχειìρισης των ιδρυμαìτων, η δομή και η ποιοìτητα της διδασκαλιìας, η ελλειμματική φοιτητική μεìριμνα και η συρρικνωμεìνη υποστηìριξη των φοιτητωìν καθωìς επιìσης οι ιδιαιìτερες συνθηìκες λειτουργιìας του καìθε ιδρυìματος (πχ. ιδρυìματα σε απομακρυσμεìνες περιοχεìς) κ.λπ.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση