iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πρύτανης

Μετάταξη 98 υπαλλήλων ζητεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Ενενήντα οκτώ υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων μπορούν να μεταταγούν σε υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του Ιδρύματος, προσκαλεί για μετάταξη υπαλλήλους από υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και από κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο.

Δικαίωμα αίτησης έχουν:

1. Όλοι οι μόνιμοι και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων δημόσιων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη. Επισημαίνεται ότι οι Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/1990, είναι εκτός Δημοσίου Τομέα.

2. Οι υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και υπάλληλοι των ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Oι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται μέχρι την Παρασκευή 13 Μαΐου 2016 να υποβάλλουν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Διεύθυνση Διοικητικού - Τμήμα Β΄ Προσωπικού, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 74100 Ρέθυμνο, τηλ. 28310-77924, e-mail: [email protected] ή [email protected]) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Αναλυτικά οι όροι της προκήρυξης: http://www.uoc.gr/announce/elections/3538.html.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση