iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018
μινωικές

Κέρδη 17,6 εκ. ευρώ για τις Μινωικές Γραμμές


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2015 δημοσίευσαν οι Μινωικές Γραμμές. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανέρχεται στα 172,4 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 4,2 εκατ. ευρώ. Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ανήλθε στα 36 εκατ. ευρώ (αύξηση 15,9 εκ.), ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους κυμάνθηκαν στα 17,7 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,6 εκ. ευρώ.


Οικονομικά Αποτελέσματα

Το 2015 οι ενοποιημένες πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε              € 172,4 εκ. καταγράφοντας αύξηση € 4,2 εκ. σε σχέση με το οικονομικό έτος 2014. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 36,0 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 15,9 εκ. ενώ τα  καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 17,7 εκ. σημειώνοντας αύξηση € 17,6 εκ. σε σχέση με το 2014.

Περαιτέρω, στα οικονομικά αποτελέσματα του 2015 περιλαμβάνονται χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα € 2,6 εκ. έναντι € 4,5 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους  (μείωση 43,3%) και σύνολο καθαρών αποσβέσεων € 15,8 εκ. έναντι € 15,5 εκ. το 2014.

Επιπρόσθετα, κατά την 31/12/2015, τα συνολικά ίδια κεφάλαια της Εταιρείας σε ενοποιημένο επίπεδο ανέρχονταν σε € 259,6 εκ. (€ 2,43 ανά μετοχή). Επίσης, ο τραπεζικός δανεισμός  της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε € 195,1 εκ. ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε € 24,7 εκ.

Οι θετικές οικονομικές επιδόσεις όπως καταγράφηκαν στα αποτελέσματα της οικονομικής χρήσης 2015, οφείλονται κυρίως στη μείωση του κόστους καυσίμων συνέπεια της πτώσης των διεθνών τιμών πετρελαίου, στη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων καθώς και στην αύξηση των εσόδων.

Σημειώνεται ότι  οι περιορισμοί στη κίνηση κεφαλαίων (capital controls) οι οποίοι επεβλήθησαν, επιβάρυναν περαιτέρω την οικονομική  δραστηριότητα και τις προοπτικές ανάπτυξης  της Ελληνικής οικονομίας δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα τόσο στις εισαγωγές όσο και τις εξαγωγές. Επιπρόσθετα, οι εν λόγω εξελίξεις είχαν αντίκτυπο και στον εσωτερικό τουρισμό επηρεάζοντας αρνητικά τα έσοδα της εταιρείας.


Μεταφορικό έργοΓραμμή Αγκώνα & Τεργέστη

Η Εταιρεία το 2015 δραστηριοποιήθηκε στη γραμμή της βόρειας Αδριατικής (Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Αγκώνα-Τεργέστη) ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της, επιτυγχάνοντας υψηλά μερίδια αγοράς σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία  διακίνησε συνολικά 406 χιλ. επιβάτες, 94 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 77 χιλ. φορτηγά οχήματα. Τα μερίδια αγοράς στην αγορά της Αγκώνα ανήλθαν σε 54,3% για τους επιβάτες, 52,9% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 56,5% για τα φορτηγά αυτοκίνητα. Στο λιμάνι της Τεργέστης δεν δραστηριοποιείται άλλη εταιρεία.


Ελληνική Ακτοπλοΐα (Γραμμή Κρήτης)

Στη γραμμή «Ηράκλειο-Πειραιάς», οι Μινωικές Γραμμές διατήρησαν την ισχυρή θέση που παραδοσιακά κατέχουν στην αγορά αυτή. Το 2015, η Εταιρεία διακίνησε 707 χιλ. επιβάτες, 90 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 57 χιλ. φορτηγά αυτοκίνητα. Τα μερίδια αγοράς στην εν λόγω γραμμή ανήλθαν περίπου σε 67,0% για τους επιβάτες, 64,0% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 47,2% για τα φορτηγά αυτοκίνητα.


Τρέχουσες Εξελίξεις

Τον Φεβρουάριο του 2016 η Διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε την ενίσχυση της συμμετοχής της στην εταιρεία «Hellenic Seaways» και προχώρησε στην αγορά μετοχών από ενδιαφερόμενους μετόχους μειοψηφίας. Περεταίρω, η διαδικασία διενέργειας συναλλαγών για την αγορά μετοχών της εν λόγω εταιρείας είναι σε εξέλιξη, ενώ το ποσοστό συμμετοχής των Μινωικών Γραμμών στο μετοχικό της κεφάλαιο έως και την Πέμπτη 17/03/2016 είχε διαμορφωθεί σε επίπεδα άνω του 44,0%.

Σημείωση: Οι ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση της 18/03/2016 και θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας www.minoan.gr και του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr στις 21/03/2016.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση