iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018
Περιφερειακό Συμβούλιο

Απολογισμός περαγμένων για την Περιφέρεια


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Eιδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Μαρτίου.

Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και  με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα Καλλικράτης), ο «Απολογισμός πεπραγμένων του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής έτους 2015».

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση