iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης  στις 10 Νοεμβρίου 2015 συνεδριάζει από τις 12   με σκοπό την ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2016 .

Για την ακρίβεια θα πραγματοποιηθούν δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα (ακολουθούν τα κείμενα της ημερήσιας διάταξης και των δύο):

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ 5 του Ν. 4172/2013: «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167) και τις διατάξεις των άρθρων 163, 176 και 268 του Ν. 3852/2010), θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου (κτίριο Λότζια - Πλατεία Λιονταριών).

H ημερήσια διάταξη:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

1. Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ -Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2016 Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.

- (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή)

Επίσης, με μοναδικό θέμα  την «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΠΧΣΑΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κρήτης», συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου (κτίριο Λότζια - Πλατεία Λιονταριών).

Η  ημερήσια διάταξη (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

1. Έκφραση άποψης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. απ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ /οικ.107017/28.8.2006), για το παρακάτω Σχέδιο:

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΠΧΣΑΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κρήτης», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 147396/20-3-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

- (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης τομέα Περιβάλλοντος και Χωροταξίας κ. Νίκος Καλογερής)

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση