iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018
ΟΑΕΔ

Οι άδειες των εργαζομένων στην κοινωφελή εργασία


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Δόθηκαν διευκρινίσεις σε έγγραφο του υπουργείου εργασίας για τις άδειες των εργαζομένων σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.

Ακολουθεί ανακοίνωση σχετική με το θέμα: «Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος περί Κοινωφελούς εργασίας, της Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2015 και σε συνέχεια της εγκυκλίου 414/ 9-9-2015 και της επιστολής 5.25552/5.19913/ 16-10-2015 της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κας Ουρανίας Αντωνοπούλου διευκρινίζουμε ότι:

α) Οι εργαζοìμενες εìχουν δικαιìωμα στις αìδειες κυοφοριìας / λοχειìας, υπό τους οìρους του π.δ. 176/97, με το οποιìο ενσωματωìθηκε στο εσωτερικό διìκαιο η Οδηγιìα 92/85. Το πεδιìο εφαρμογηìς των κανοìνων αυτωìν ειìναι καθολικηìς εμβεìλειας. Περιορισμοί προκυìπτουν ωστοìσο ως προς τη διατηìρηση του δικαιωìματος στον μισθό κατά τη διαìρκεια της αìδειας μητροìτητας, πεìραν του μισού μηìνα (που κατοχυρωìνεται από το αìρθρο 658 Α.Κ.), από το αìρθρο 11 του π.δ. 176/97 (αìρθρο 11 της Οδηγιìας 92/85).

β) Οι εργαζόμενοι εìχουν δικαιìωμα στις διευκολυìνσεις εργαζομεìνων με οικογενειακεìς υποχρεωìσεις, οìπως αυτεìς προβλεìπονται από την εσωτερική νομοθεσιìα (αìρθρο 7 παρ. Β ν. 3144/2003).

γ) Οι εργαζοìμενοι εìχουν δικαιìωμα σε κανονική αìδεια μετ' αποδοχωìν, συìμφωνα με το αìρθρο 7 της Οδηγιìας 2003/88, διαìταξη από την οποιìα δεν επιτρεìπεται καμιìα παρεìκκλιση, και το αìρθρο 6 του ν. 3144/2003.

δ) Οι εργαζοìμενοι εìχουν δικαιìωμα στις αναρρωτικεìς αìδειες, υπό τους οìρους των γενικωìν και των τυχοìν ειδικοìτερων διαταìξεων της εσωτερικηìς νομοθεσιìας.

ε) Όσον αφορά την ασφαλιστική καìλυψη των εργαζομεìνων στα προγραìμματα, οι οποιìοι, ορθαì, ασφαλιìζονται ως μισθωτοί (πακεìτο καìλυψης 101), εφαρμόζεται  πληìρως η κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσιìα, ως προς τα δικαιωìματα σε κοινωνικοασφαλιστικεìς παροχεìς σε ειìδος και σε χρηìμα, λαμβαìνοντας υπ' οìψιν και την αυξημεìνη προστασιìα θυμαìτων εργατικωìν ατυχημαìτων, η οποιìα αποτελεί και διεθνή υποχρεìωση της χωìρας (υπ' αρ. 17 ∆.Σ.Ε.)».

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση