iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017
ENISA

Ετήσια έκθεση περιστατικών του Enisa


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) δημοσιεύει την ετήσια έκθεση περιστατικών του, η οποία παρέχει συγκεντρωτική ανάλυση των περιστατικών ασφαλείας που προκάλεσαν σοβαρές διακοπές λειτουργίας κατά το 2014.

Τα περιστατικά αναφέρονται σε ετήσια βάση από τις ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών στον Οργανισμό και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 13α της οδηγίας-πλαίσιο (2009/140/ΕΚ).

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση