iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017
Μαθητής, εξετάσεις, φροντιστήριο

Τέλος η απαλλαγή ΦΠΑ για τα φροντιστήρια


Παύει η απαλλαγή από το ΦΠΑ για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχονται από τα φροντιστήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και τα κέντρα ξένων γλωσσών.

Σύμφωνα με το news.gr, η ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για  τα προαπαιτούμενα της συμφωνίας αναφέρει ότι η περίπτωση ιβ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν.2859/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή, εκτός από τα φροντιστήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και τα κέντρα ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η περίπτωση ιβ της παρ.1 του άρθρου 22 ν.2859/2000, που αντικαθίσταται όριζε πως απαλλάσσονταν από το φόρο:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση