iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017
ΟΜΟΛΟΓΑ

Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Στην έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, ύψους 875 εκατ. ευρώ, θα προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών σήμερα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), «την Τετάρτη 6 Μαΐου 2015 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 875 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 6 Νοεμβρίου 2015».

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 (Τ+2). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Σημειώνεται ότι η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση