iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017
Σεισμός Νεπάλ Αδελφάκια

Η πιο συγκλονιστική φωτογραφία από το σεισμό στο Νεπάλ


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Μια εβδομάδα συμπληρώνεται σήμερα από τον καταστροφικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ στο Νεπάλ με περισσότερους από 6.000 νεκρούς και μια συγκλονιστική φωτογραφία, που κάνει το γύρο του διαδικτύου, προκαλεί συναισθήματα τα οποία δεν μπορούν να περιγράψουν όχι χίλιες αλλά ούτε ένα εκατομμύρια λέξεις.

Στη φωτογραφία, όπως γράφει το newsit.gr, εικονίζονται δύο αδέλφια, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Το αγόρι είναι τεσσάρων ετών και το κοριτσάκι 2,5...

Φοβισμένα από το σεισμό που κατέστρεψε τα πάντα, είναι αγκαλιασμένα. Το αγόρι έχει κρύψει τη μικρή του αδερφή στην αγκαλιά του και εκείνη έχει τυλίξει τα χέρια της γύρω του και έχει βάλει το κεφαλάκι της στο λαιμό του..!


Άθικτο από το σεισμό το σπίτι 10χρονης θεάς!

Μια άλλη διάσταση για το σεισμό, που πάλι έχει να κάνει με παιδική ηλικία, φέρνουν οι Financial Times. Όπως γράφουν ο σεισμός των 7,8 Ρίχτερ άφησε σχεδόν ανέπαφο - με ελάχιστες ζημιές εσωτερικά - το σπίτι της 10χρονης θεάς Κουμάρι που βρίσκεται στο κέντρο του Κατμαντού.

Τη στιγμή του σεισμού, η μικρή Matina Shakya βρισκόταν στον επάνω όροφο της κατοικίας της (εκεί όπου περνάει το μεγαλύτερο μέρος της παιδικής ηλικίας της, με προσευχή και μαθήματα) και μόλις είχε τελειώσει το γεύμα της.

Δεν κατέβηκε στο ισόγειο, παρά μόνο με το τέλος της τρομακτικής δόνησης, αλλά έτσι κι αλλιώς μία θεά Κουμάρι οφείλει να είναι ψύχραιμη και να διαθέτει αυτοσυγκράτηση.  

Η κατοικία της Κουμάρι στο Κατμαντού είχε σωθεί και στον άλλον μεγάλο σεισμό του Νεπάλ, το 1934.

Οι κάτοικοι θεωρούν ότι δεν είναι τυχαίο, αφού η Κουμάρι είναι προστάτιδα του λαού και η παρουσία της εξαγνίζει τον τόπο στον οποίον βρίσκεται.


Οι θέες Κουμάρι

Οι Κουμάρι Ντέβι είναι κορίτσια στην προεφηβεία, τα οποία πιστεύεται πως αποτελούν μετενσάρκωση της ινδουιστικής θεότητας Durga.

Επιλέγονται βάσει διάφορων φυσικών χαρακτηριστικών, χρειάζεται όμως να περάσουν και μία σειρά από δοκιμασίες, ενώ δεν επιτρέπεται να μιλάνε σε κανέναν εκτός από την οικογένειά τους και τους στενούς τους φίλους.

Υπάρχουν πολλές Κουμάρι στο Νεπάλ - η σπουδαιότερη μένει στο Κατμαντού, σε μία βασιλική κατοικία που ονομάζεται Κουμάρι Μπαχάι.

Η θεά πιστεύεται πως εγκαταλείπει το σώμα της Κουμάρι με την πρώτη της περίοδο - τότε λήγει η θεϊκή ζωή της.

Η Κουμάρι επιλέγεται από τη φυλή Shakya ή Bajracharya της κοινότητα Newari του Κατμαντού.


Τέλος οι ελπίδες για επιζώντες - 6.621 οι νεκροί

Åíôùìåôáîý, ÷èåò ç êõâÝñíçóç ôïõ ÍåðÜë áðÝêëåéóå êÜèå ðéèáíüôçôá íá âñåèïýí Üëëïé åðéæþíôåò, ìéá åâäïìÜäá ìåôÜ ôï öïíéêüôåñï óåéóìü ðïõ Ýðëçîå ôç ÷þñá ôá ôåëåõôáßá 80 êáé ðëÝïí ÷ñüíéá, ï ïðïßïò ðñïêÜëåóå ôï èÜíáôï 6.621 áíèñþðùí, óýìöùíá ìå ôïí ôåëåõôáßï åðßóçìï áðïëïãéóìü, êáé ôïí ôñáõìáôéóìü 14.023.

«Ìéá åâäïìÜäá Ý÷åé ðåñÜóåé áðü ôçí êáôáóôñïöÞ. ÊáôáâÜëáìå êÜèå äõíáôÞ ðñïóðÜèåéá üóïí áöïñÜ ôéò åðé÷åéñÞóåéò äéÜóùóçò êáé âïÞèåéáò, ùóôüóï ôþñá äåí ðéóôåýù üôé õðÜñ÷åé ðëÝïí êáìéÜ ðéèáíüôçôá íá âñåèïýí åðéæþíôåò êÜôù áðü ôá åñåßðéá», äÞëùóå ï åêðñüóùðïò ôïõ õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí ËÜîìé ÐñáóÜíô ÍôáêÜë.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση