iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017
Περιφερειακό Συμβούλιο

Συνεδριάζει το Περιφερειακό για τα ταμειακά διαθέσιμα


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Με ένα και μόνο θέμα στην ατζέντα του συνεδριάζει την Τρίτη 28 Απριλίου 2015 και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (πλατεία Ελευθερίας), το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης.

Τα θέμα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα «Καλλικράτης»)", είναι η δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων των Περιφερειών στην Τράπεζα της Ελλάδας με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που αποφάσισε η κυβέρνηση.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση