iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017
Σεμινάριο αγροτικής επιχερηματικότητας - διοργάνωση ΤΕΙ

Σεμινάριο αγροτικής επιχειρηματικότητας από το ΤΕΙ Κρήτης


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Σε ομάδες παραγωγών, νέους αγρότες, συνεταιρισμούς και γεωπόνους απευθύνεται το σεμινάριο με θέμα "Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Στρατηγικές εξαγωγικού και εγχώριου Μάρκετινγκ και δημιουργία Επιχειρηματικού πλάνου", που διοργανώνει, στα πλαίσια της Σχολής Διά Βίου Μάθησης, το ΤΕΙ Κρήτης, και το οποίο πραγματοποιείται τα σαβατοκύριακα 28 Φεβρουαριìου και 1 Μαρτιìου καθωìς και 7-8 Μαρτιìου 2015 στις εγκατασταìσεις του ΤΕΙ Κρηìτης, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι αυξανοìμενες ευκαιριìες στον κλαìδο της αγροδιατροφηìς χρειαìζονται οìχι μοìνο εìνα ποιοτικό προϊοìν αλλά και μια καλά σχεδιασμεìνη στρατηγική μαìρκετινγκ και εìνα επιχειρηματικό πλαìνο που "πειìθει". Οι συμμετεìχοντες θα διδαχτουìν τα βηìματα που χρειαìζεται να ακολουθηìσουν για να δημιουργηìσουν εìνα επιχειρηματικό πλαìνο που θα λειτουργηìσει ως πλοηγοìς για την πορειìα της επιχειìρησηìς τους, αλλά και ως εìνα εργαλειìο για την προσεìλκυση συνεργατωìν και επιπλεìον χρηματοδότησης.

Μια ξεχωριστή ευκαιρία που δίνει το συγκεκριμένο σεμινάριο είναι η Συμβουλευτική Μαìρκετινγκ. Στα πλαιìσια του σεμιναριìου, οι συμμετεìχοντες θα εìχουν τη δυνατοìτητα πρακτικηìς εφαρμογηìς παìνω σε δικό τους παραìδειγμα παραìλληλα με τις διδασκαλιìες και τη χρηìση συμβουλευτικηìς μαìρκετινγκ χωριìς επιπλεìον κόστος.

Το σεμινάριο αφορά νεìους επιχειρηματιìες αγροìτες, ομαìδες παραγωγωìν, αποìφοιτους γεωπονικωìν σχολωìν, μεσαìζοντες στο χωìρο της αγροδιατροφηìς, φορειìς (δημοìσιους-ιδιωτικουìς) επιφορτισμεìνους με την προωìθηση και αναìπτυξη ΜΜΕ, επιμελητηìρια και συνεταιριστικεìς οργανωìσεις ή ιδιωìτες που θεìλουν να αξιοποιηìσουν τη γη τους για τη δημιουργιìα μιας επιπλεìον πηγηìς εισοδήματος.

Θα διδαχθεί από υψηλά καταρτισμεìνο εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχοληìς Διοιìκησης και Οικονομιìας του Τ.Ε.Ι. Κρηìτης, με πολυετή πρακτική επαγγελματική εμπειριìα σε θεìματα μαìρκετινγκ, τοìσο στην αγορά της Ελλαìδας οìσο και σε αγορεìς του εξωτερικουì.

Τέλος, το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε 4 ενοìτητες εìξι ωρωìν η καìθε μιìα, ενώ στους συμμετεìχοντες που θα παρακολουθηìσουν ολοìκληρο το προìγραμμα θα χορηγηθουìν σημειωìσεις και βεβαιìωση συμμετοχής.

Για το κοìστος συμμετοχηìς και περισσοìτερες πληροφοριìες: email: [email protected], τηλεìφωνο: 2810-379177 (εργαìσιμες ημεìρες, 12:00-15:00).

Ημερομηνιìες υποβοληìς αιτηìσεων: 19/01/2015 εìως 20/02/2015.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιοìτητας.

Την αιìτηση θα τη βρειìτε στο συìνδεσμο: "Προκηρυìξεις Προγραμμαìτων" του ιστοìτοπου www.diaviou.teicrete.gr

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση