iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 26 Απριλίου 2017
πανεπιστημιο

Μέχρι 2 Φεβρουαρίου οι προτάσεις των πανεπιστημίων


Μέχρι τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015, θα έχουν δικαίωμα, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με δυνατότητα σύμπραξης, με φορείς που εποπτεύονται από το Υ.ΠΑΙ.Θ, ή/και με Ν.Π.∆.∆., να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της πράξης του ΕΣΠΑ: «Ένταξη νέων 18-28 ετών στην αγορά εργασίας και βελτιστοποίηση της σύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος με την τοπική αγορά εργασίας» στις 8 περιφέρειες σύγκλισης.

Αυτό ορίζει απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια.Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται στο ποσό 25.000.000 ευρώ και οι περιφέρειες είναι οι εξής:Ιόνια νησιά, Πελοπόννησος, Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη , Θεσσαλία, Ήπειρος, ∆υτική Ελλάδα.Ωφελούμενοι από τις πράξεις που θα υλοποιηθούν θα είναι νέοι 18-28 ετών των 8 περιφερειών σύγκλισης, οι οποίοι δε διαθέτουν υψηλά εκπαιδευτικά και ακαδημαϊκά προσόντα, λόγω του γεγονότος ότι δεν ολοκλήρωσαν τον κύκλο της τυπικής γενικής εκπαίδευσης είτε της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά είναι ιδιαίτερα ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά. Ως αποτέλεσμα, οι νέοι που εντάσσονται στην ομάδα στόχου αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα πρόσβασης στην αγορά εργασίας και ως εκ τούτου σε αυτές τις ομάδες σημειώνονται υψηλότατα ποσοστά ανεργίας. Κρίνεται σκόπιμο, στα προγράμματα που θα υλοποιηθούν να έχουν προτεραιότητα οι ωφελούμενοι οι οποίοι είναι άνεργοι.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση