iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017
Δήμος Χανίων

Οι αντιδήμαρχοι Χανίων


Ο δήμαρχος Χανίων ΧΑΝΙΩΝ αφού έλαβε υπόψη:

  • Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
  • Τις διατάξεις του  Ν.3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση